ПЕРЕДУМОВИ САМОВІЛЬНОГО ВИКИДНЯ В РАННІХ ТЕРМІНАХ ВАГІТНОСТІ, ЩО НАСТАЛАЛА НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ

Автор(и)

  • В. Ліхачов Полтавський державний медичний університет , Україна
  • О. Тарановська Полтавський державний медичний університет , Україна
  • І. Жабченко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • В. Оксюта Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, Україна
  • В. Палапа Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, Україна
  • Е. Крутікова Полтавський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.9

Ключові слова:

хронічний ендометрит; самовільний викидень; гліколелін, INF-γ; TNF-α.

Анотація

Частота хронічного ендометриту є особливо високою у жінок з самовільним викиднем, особливо звичним. Не достатньо даних про механізми викидня у жінок, вагітність яких настала на фоні цієї патології. Мета і завдання дослідження: оцінити рівень синтезу цитокінів та ендометріальних білків у жінок з ХЕ на преконцепційному етапі та на початкових термінах гестації; виявити патогенетичні аспекти впливу дисбалансу цих речовин на процеси переривання вагітності; оцінити можливості корекції виявлених змін на етапі преконцепційної підготовки. Матеріали та методи дослідження. Дослідження було проведене в 2 етапи. На першому етапі було обстежено 426 жінок з ХЕ (з них 168 пацієнток (І група) на преконцепційному етапі лікували ХЕ, решта, 258 пацієнток (ІІ група), не отримували лікування). В контрольну групу були включені 30 здорових жінок. Визначали кількість цитокінів TNF-α, INF-γ, та IL-10 в цервікальному слизі та глікоделіна у менструальній крові методом імуноферментного аналізу На 2 етапі дослідження продовжувалося спостереження за тими з обстежених жінок, у яких настала вагітність: 135 жінок з групи І, хто отримав преконцепційне лікування ХЕ; 168 жінок з групи ІІ, вагітність у яких настала на фоні нелікованого ХЕ, а також 20 здорових жінок з групи контролю, у яких вагітність настала і в подальшому протікала без ускладнень. В 5-6 тижнів вагітності визначали сироваткову концентрацію глікоделіну та рівень TNF-α, INF-γ та IL-10 в шийковому вмісті і. Дані обробляли з використанням методів математичної статистики, оцінювали критерій Ст’юдента, коефіцієнт парної кореляції (r) Пірсона, вірогідність шансів за допомогою програми «STATISTICA» «StatSoft Inc.» (США). В дослідженні дотримувалися положень Гельсинської Декларації. Протокол дослідження узгоджений Локальним етичним комітетом ПДМУ. для усіх жінок, хто брав участь у даному дослідженні. Робота є частиною ініціативної НДР кафедри акушерства і гінекології № 2 Полтавського державного медичного університету «Оптимізація підходів до ведення вагітності у жінок груп високого ризику по виникненню акушерської та перинатальної патології», (термін виконання 2022-2027 рр.; № державної реєстрації 0122U201228). Результати та їх обговорення. На преконцепційному етапі у пацієнток з ХЕ було виявлене достовірне зменшення рівня глікоделіну в 2,9 рази (р<0,05), зростання рівнів прозапальних цитокінів (INF-γ у 2,8 рази (р<0,001), TNF-α вдвічі (р<0,001)), зменшення кількості IL-10 в 2 рази (р<0,001) порівняно з рівнями у здорових невагітних жінок. Зменшення рівня глікоделіну
в менструальній крові жінок з ХЕ обернено корелює зі зростанням вмісту прозапальних цитокінів в цервікальному слизі (як INF-γ; r= –0,77; р<0,05, так і TNF-α; r= –0,69; р<0,05). В 5-6 тижневому терміні вагітності у пацієнток, що мали нелікований догестаційно ХЕ, рівень сироваткового глікоделіну був на 14,5 % є меншим (р˂0,05), а тих з них, які втратили вагітність на ранніх термінах – 58,6 % меншим (р<0,001). Рівень цього білка в менструальній крові у жінок з ХЕ до вагітності позитивно корелював з його концентрацією у цих жінок в сироватці крові в 5-6 тижнів вагітності (r=0,61; р<0,01). Такий зв’язок був характерний і для рівнів INF-γ (r=0,68; р<0,05), і для TNF-α (r=0,78; р<0,05). Була також виявлена обернена кореляція між падінням рівня
глікоделіну у крові вагітних з нелікованим ХЕ в анамнезі в 5-6 тижнів вагітності та зростанням TNF-α (r= –0,63; р<0,05) і INF-γ (r= –0,57; р<0,05) у цервікальному слизі цих вагітних в даному терміні. Після проведеного лікування ХЕ, як на преконцепційному етапі, так і на ранніх термінах вагітності відмічалося зростання глікоделіну (р˂0,001), зменшення вмісту INF (р<0,05) та TNF-α (р<0,01) та збільшення концентрації IL-10 (р˃0,05). Частота самовільного викидня до 22 тижнів вагітності у жінок, що отримували преконцепційне лікування зменшилася в 1,9 рази (ВШ 2,79; ДІ 95 % [1,45-5,38]; р <0,05), Висновки. У жінок ХЕ має місце зменшення синтезу глікоделіну і цитокіновий дисбаланс зі зростанням прозапальних цитокінів: INF-γ (в 2,8 разів; р˃0,001) і TNF-α (вдвічі; р<0,001). Преконцепційне зменшення синтезу глікоделіну корелятивно пов’язане зі зменшенням синтезу цього білка клітинами децидуальної оболонки після настання вагітності, а також із превавлюванням INF-γ і TNF-α на ранніх термінах вагітності у жінок з ХЕ в анамнезі. Це створює умови для порушення імунологічної толерантності між маткою та плодом і є однією з провідних причин виникнення самовільного викидня у жінок, що завагітніли на фоні нелікованого ХЕ. Проведення преконцепційного лікування ХЕ запобігає формуванню цитокінового дисбалансу і підвищує синтез глікоделіну на ранніх термінах гестації, що протектує перебіг вагітності і зменшує частоту її переривання
в ранніх термінах в 4,6 разів.

Посилання

Cao C, Bai S, Zhang J, Sun X, Meng A, Chen H. Understanding recurrent pregnancy loss: recent advances on its etiology, clinical diagnosis, and management. Med Rev. 2022;2(6):570-89. doi: 10.1515/mr-2022-0030

Pirtea P, Cicinelli E, De Nola R, de Ziegler D, Ayoubi JM. Endometrial causes of recurrent pregnancy losses:endometriosis, adenomyosis, and chronic endometritis. Fertil Steril. 2021;115(3):546-60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.12.010

La X, Wang W, Zhang M, Liang L. Definition and multiple factors of recurrent spontaneous abortion. Adv Exp Med Biol. 2021;1300:231-57. doi: 10.1007/978-981-33-4187-6_11

Huang CC, Hsueh YW, Chang CW, Hsu HC, Yang TC, Lin WC, et al. Establishment of the fetal-maternal interface: developmental events in human implantation and placentation. Front Cell Dev Biol[Internet]. 2023[cited 2024 Mar 17];11:1200330. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2023.1200330/full doi: 10.3389/fcell.2023.1200330

Deng T, Liao X, Zhu S. Recent advances in treatment of recurrent spontaneous abortion. Obstet Gynecol Surv. 2022;77(6):355-66. doi 10.1097/OGX.0000000000001033

Kuroda K, Horikawa T, Moriyama A, Nakao K, Juen H, Takamizawa S, et al. Impact of chronic endometritis on endometrial receptivity analysis results and pregnancu outcomes. Immun Inflamm Dis. 2020;8(4):650-8. doi: 10.1002/iid3.354

Gu J, Sun Q, Qi Y, Hu F, Cao Y. The effect of chronic endometriris and treatment on patients with unexplained infertility. BMC Womens Health. 2023;23(1):345. doi: 10.1186/s12905-023-02499-6

Xu Y, Mei J, Diao L, Li Y, Ding L. Chronic endometritis and reproductive failure: role of syndecan-1. Am J Reprod Immunol[Internet]. 2020[cited 2024 Mar 17];84(3):e13255. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aji.13255 doi: 10.1111/aji.13255

Hirata K, Kimura F, Nakamura A, Kitazawa J, Morimune A, Hanada T, et al. Histological diagnostic criterion for chronic endometritis based on the clinical outcomes. BMC Womens Health. 2021;21(1):94. doi: 10.1186/s12905-021-01239-y

Pérez-Cejuela BA, Vitale SG, Pérez-Medina T, Rios-Vallejo M, Della Corte L, Vicente AR, et al. Hysteroscopic versus histopathological agreement in the diagnosis of chronic endometritis: results from a retrospective observational study. Arch Gynecol Obstet. 2023;308(6):1817-22. doi: 10.1007/s00404-023-07163-w

Puente E, Alonso L, Laganà AS, Ghezzi F, Casarin J, Carugno J. Chronic endometritis: old problem, novel insights and future challenges. Int J Fertil Steril. 2020;13(4):250-6. doi: 10.22074/ijfs.2020.5779

Löb S, Vattai A, Kuhn C, Schmoeckel E, Mahner S, Achim W, et al. Pregnancy Zone Protein (PZP) is significantly upregulated in the deciduas of recurrent and spontaneous miscarriage and negatively correlated to Glycodelin A (GdA). J Reprod Immunol [Internet]. 2021[cited 2024 Mar 1];143:103267. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165037820301881?via%3Dihub doi: 10.1016/j.jri.2020.103267

Taranovska OO, Likhachov VK, Dobrovolska LM, Makarov OG, Shymanska YV. The role of secreting function of deciduas in the development of complications of gestation process in pregnant women with a past history of chronic endometritis. Wiad Lek. 2020;73(11):2416-20.

Lee CL, Chiu PC, Lam KK, Siu SO, Chu IK, Koistinen R, et al. Differential actions of glycodenin-A on Th-1 and Th-2 cell: a paracline mechanism that could produce the Th-2 dominant environment during pregnancy. Hum Reprod. 2011;26(3):517-26. doi: 10.1093/humrep/deq381

Li D, Zheng L, Zhao D, Xu Y, Wang Y. The role of immune cells in recurrent spontaneous abortion. Reprod Sci. 2021;28(12):3303-15. doi: 10.1007/s43032-021-00599-y

Komsa-Penkova R, Danailova A, Krumova S, Georgieva G, Giosheva I, Gartcheva L, et al. Altered thermal behavior of blood plasma proteome related to inflammatory cytokines in early pregnancy loss. Int J Mol Sci[Internet]. 2022[cited 2024 Apr 16];23(15):8764. Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/15/8764 doi: 10.3390/ijms23158764

Likhachov V, Taranovska O. Changes in cytokine balance in pregnant women with chronic endometritis in the past medical history and their role in the development of preeclampsia. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine. 2023;13(4):111-6. doi: 10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023.16

Wang W, Sung N, Gilman-Sachs A, Kwak-Kim J. T Helper (Th) cell profiles in pregnancy and recurrent pregnancy losses: Th1/Th2/Th9/Th17/Th22/Tfh cells. Front Immunol[Internet]. 2020[cited 2024 Apr 16];11:32025. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2020.02025/full doi: 10.3389/fimmu.2020.02025

Chekalina NI, Kazakov YM, Mamontova TV, Vesnina LE, Kaidashev IP. Resveratrol more effectively than quercetin reduces endothelium degeneration and level of necrosis factors α in patients with coronary artery disease. Wiad Lek. 2016;69(3pt2):475-9.

Begum A, Mishra A, Das CR, Das S, Dutta R, Kashyap N, et al. Impact of TNF-α profile in recurrent pregnancy loss pathogenesis: a patient based study from Assam. J Reprod Immunol[Internet]. 2021[cited 2024 Apr 1];148:103430. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165037821001601?via%3Dihub doi: 10.1016/j.jri.2021.103430

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Ліхачов, В., Тарановська, О., Жабченко, І., Оксюта, В., Палапа, В., & Крутікова, Е. (2024). ПЕРЕДУМОВИ САМОВІЛЬНОГО ВИКИДНЯ В РАННІХ ТЕРМІНАХ ВАГІТНОСТІ, ЩО НАСТАЛАЛА НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 57–62. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.9