Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина http://neonatology.bsmu.edu.ua/ <p><strong>Медичний науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» заснований у вересні 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011 р).</strong></p> <p><strong>Транслітерація назви журналу: Neonatologìâ, hìrurgìâ ta perinatalʹna medicina (Online)<br />Скорочена назва журналу: Neonatol. hìr. perinat. med. (Online)</strong></p> <p><strong>Засновники журналу:</strong></p> <p><strong>Буковинський державний медичний університет МОЗ України (м.Чернівці, Україна)</strong></p> <p><strong>Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України» (м.Київ, Україна)</strong></p> <p><strong>Міжнародний</strong><strong> стандартний</strong><strong> серійний</strong><strong> номер</strong><strong> журналу (International Standard Serial Number, ISSN): </strong><strong>ISSN 2226-1230 (Print); </strong><strong>ISSN 2413-4260 (Online)</strong></p> <p><strong>DOI</strong><strong>: </strong><strong>10.24061/2413-4260</strong></p> <p><strong><a href="https://www.doi.org/10.24061/2413-4260" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.doi.org/10.24061/2413-4260&amp;source=gmail&amp;ust=1652629582786000&amp;usg=AOvVaw2UKhoeXFMbbp8g-9TudX1n">https://www.doi.org/10.24061/2<wbr />413-4260</a></strong></p> <p><strong>Передплатний індекс журналу в каталозі періодичних видань «Укрпошта» 89773.</strong></p> <p><strong>Галузь - медицина</strong></p> <p>Журнал є офіційним засобом масової інформації, публікується як періодичне друковане видання українською та англійською мовами і здійснює свою діяльність відповідно до закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993 , N 1, ст. 1, зі змінами N 2051-VIII (2051-19 від 18.05.2017 р.).</p> <p>Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 893 від 04.07.2013 року журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, розділ «медицина». Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. за №32, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.01.2018 р. за № 148/31600, журнал включено до Переліку наукових фахових видань України та присвоєно категорію "В" строком на два роки. Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600, згідно Наказу МОН України від 17.03.2020 р. № 409, видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, Категорія «Б».</p> <p>До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять провідні фахівці з неонатології, акушерства та гінекології, педіатрії, дитячої хірургії, медичної генетики України та країн зарубіжжя (США, Великобританії, Австрії, Польщі, Італії, Грузії, Азербайджану, Республіки Вірменія, Республіки Молдова).</p> <p><strong>Мета журналу</strong> - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів перинатальної медицини в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в неонатології та неонатальній хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, медичній генетиці та інших дисциплінах; формування наукового і клінічного світогляду лікарів і медичних сестер в режимі міждисциплінарної інтеграції; допомога практичній охороні здоров'я у впровадженні принципів доказової медицини, актуалізації принципів етики і деонтології для підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, матерям і новонародженим, дітям всіх вікових категорій.</p> <p>Журнал випускається в друкованій формі з періодичністю 4 номери на рік (1 раз в 3 місяці) і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет після виходу друкованого варіанту/</p> <p class="Pa0"><strong>Офіційний сайт журналу: Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа "URAN", Проект «Наукова періодика України </strong> <a href="http://neonatology.bsmu.edu.ua/">http://neonatology.bsmu.edu.ua/</a></p> <p class="Pa0"><strong>e-mail:</strong> <a href="mailto:neonatology@bsmu.edu.ua">neonatology@bsmu.edu.ua</a></p> <p class="Default"><strong>Друкована версія журналу розсилається згідно державного реєстру України в усі провідні бібліотеки, державні установи та вищі медичні навчальні заклади України.</strong></p> <p class="Default"><strong>Електронна версія журналу представлена на сайтах:</strong></p> <p class="Pa0"><strong>Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського (м Київ, Україна)</strong> </p> <p class="Pa0"><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN</a></p> <p class="Pa0"><strong>Репозиторій "Інтелектуальні фонди БДМУ", Періодичні видання БДМУ </strong><a href="http://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6">http://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6</a></p> <p class="Pa0"><strong>CrossRef</strong> <a href="https://www.crossref.org/">https://www.crossref.org/</a></p> <p><strong>DOAJ</strong> <a href="https://doaj.org/">https://doaj.org/</a></p> <p><strong>WorldCat </strong><a href="https://www.worldcat.org/">https://www.worldcat.org/</a></p> <p><strong>Google Akademi</strong> <a href="https://scholar.google.com.ua/">https://scholar.google.com.ua/</a></p> <p><strong>Index Copernicus</strong> <a href="https://journals.indexcopernicus.com/">https://journals.indexcopernicus.com/</a></p> <p><strong>BASE </strong> <a href="https://www.base-search.net/">https://www.base-search.net/</a></p> <p><strong>Scilit </strong> <a href="https://www.scilit.net/publisher-requirements">https://www.scilit.net/publisher-requirements</a></p> <p><strong>Електронне резервне копіювання і збереження доступу до журналу забезпечено шляхом використання CLOCKSS. Видавничий маніфест CLOCKSS -</strong> <a href="http://neonatology.bsmu.edu.ua/gateway/clockss">http://neonatology.bsmu.edu.ua/gateway/clockss</a></p> <p><strong>На електронному сайті журналу передбачено архівування PKP PN.</strong></p> <p><strong>Публікаційна етика журналу відповідає положенню «Єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали, підготовці та редагування біомедичних публікацій» Міжнародного Комітету Редакторів Медичних Журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)</strong> <a href="http://www.icmje.org/">http://www.icmje.org/</a>)</p> <p><strong>Редакція журналу підтримує міжнародні принципи наукових публікацій згідно рекомендацій Комітету з етики публікацій (COPE), Довіднику журналів відкритого доступу (DOAJ), Асоціації наукових видавців відкритого доступу (OASPA) та Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME) </strong></p> <p><strong>НАУКОВА РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ</strong></p> <p><strong>Редакційно-видавничий відділ Буковинського державного медичного університету МОЗ України</strong></p> <p><strong>Адреса: </strong>58002, Чернівці, площа Театральна, 2</p> <p><strong>Код ЄДРПОУ </strong>02010971</p> <p><strong>Керівник відділу - </strong>Волошенюк Ірина Олексіївна</p> <p><strong>Контактний телефон: </strong>+38 (0372) 52-39-63</p> <p><strong>e-mail: </strong><a href="mailto:print@bsmu.edu.ua">print@bsmu.edu.ua</a></p> <p><strong>Матеріали для публікації та супровідні документи подаються на офіційний web-сайт журналу: </strong>http:// neonatology.bsmu.edu.ua/</p> <p><strong>е-mail: </strong><a href="mailto:neonatology@bsmu.edu.ua">neonatology@bsmu.edu.ua</a></p> <p><strong>Контактний телефон відповідального редактора web-сайту журналу:</strong></p> <p>+38(050)5606138 Годованець Олексій Сергійович</p> <p><strong> </strong><strong>Листування з питань видавничої діяльності:</strong></p> <p><strong>Контактна адреса: </strong>Проф. Годованець Юлія Дмитрівна.</p> <p>Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»</p> <p>Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, 58002, м.Чернівці, Україна</p> <p><strong>е-mail: </strong><a href="mailto:neonatology@bsmu.edu.ua">neonatology@bsmu.edu.ua</a></p> <p><strong>Контактний телефон: </strong>+38 (050)6189959</p> <p><strong>Листування з питань розміщення реклами та інформації про лікарські засоби: </strong></p> <p>ТОВ «Редакція журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»</p> <p>Адреса: 04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4Б, оф. 47</p> <p>Код ЄДРПОУ 42656224</p> <p>Директор видавництва - Кушнір Віталій Миколайович</p> <p>Контактні телефони: +380673270800</p> <p>e-mail: <a href="mailto:v.kushnir1111@gmail.com">v.kushnir1111@gmail.com</a></p> <p>Передплатний індекс журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»: 89773. Передплата проводиться через редакційний відділу журналу. Зразок анкети передплати представлено на сайті ВГО «Асоціація неонатологів України»</p> <p>web-сайт: <a href="http://neonat.org.ua/uk/">http://neonat.org.ua/uk/</a></p> <p>Заповнену анкету надсилати на e-mail: <a href="mailto:v.kushnir1111@gmail.com">v.kushnir1111@gmail.com</a></p> <p> </p> <p> </p> uk-UA <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /></p><ol type="a"><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol></ol><p> </p><p><strong>Критерії авторського права, форми участі та авторства</strong></p><p>Кожен автор повинен був взяти участь в роботі, щоб взяти на себе відповідальність за відповідні частини змісту статті. Один або кілька авторів повинні нести відповідальність в цілому за поданий для публікації матеріал - від моменту подачі до публікації статті. Авторитарний кредит повинен грунтуватися на наступному:</p><ul><li>істотність частини вклада в концепцію і дизайн, отри-мання даних або в аналіз і інтерпретацію результатів дослідження;</li><li>написання статті або критичний розгляд важливості її інтелектуального змісту;</li><li>остаточне твердження версії статті для публікації.</li></ul><p>Автори також повинні підтвердити, що рукопис є дійсним викладенням матеріалів роботи і що ні цей рукопис, ні інші, які мають по суті аналогічний контент під їх авторством, не були опубліковані та не розглядаються для публікації в інших виданнях.</p><p>Автори рукописів, що повідомляють вихідні дані або систематичні огляди, повинні надавати доступ до заяви даних щонайменше від одного автора, частіше основного. Якщо потрібно, автори повинні бути готові надати дані і повинні бути готові в повній мірі співпрацювати в отриманні та наданні даних, на підставі яких проводиться оцінка та рецензування рукописи редактором / членами редколегії журналу.</p><p><strong>Роль відповідального учасника.</strong></p><p>Основний автор (або призначений відповідальний автор) буде виступати від імені всіх співавторів статті в якості основного кореспондента при листуванні з редакцією під час процесу її подання та розгляду. Якщо рукопис буде прийнята, відповідальний автор перегляне відредагований машинописний текст і зауваження рецензентів, прийме остаточне рішення щодо корекції і можливості публікації представленої рукописи в засобах масової інформації, федеральних агентствах і базах даних. Він також буде ідентифікований як відповідальний автор в опублікованій статті. Відповідальний автор несе відповідальність за подтверждленіе остаточного варіанта рукопису. Відповідальний автор несе також відповідальність за те, щоб інформація про конфлікти інтересів, була точною, актуальною і відповідала даним, наданим кожним співавтором.Відповідальний автор повинен підписати форму авторства, що підтверджує, що всі особи, які внесли істотний внесок, ідентифіковані як автори і що отримано письмовий дозвіл від кожного учасника щодо публікації представленої рукописи.</p><div class="separator"> </div> godovanec.julia@bsmu.edu.ua (Yuliya Hodovanets ) godovanec.oleksij@bsmu.edu.ua (Oleksij Godovanets ) Mon, 13 Feb 2023 14:31:27 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ. ДОДИПЛОМНА ТА ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273447 <p>Резюме. На сьогоднішній день дистанційне навчання є надзвичайно актуальним в Україні. У час інтернет-<br>технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку<br>інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Незважаючи на воєнний стан, необхідно продовжу-<br>вати навчання на всій території країни. Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів<br>вищої освіти провадити освітній процес максимально наближено до традиційного формату з урахуванням об-<br>межень воєнного часу та безумовного забезпечення захисту учасників освітнього процесу, вирішити відповід-<br>ний комплекс питань із залученням органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.<br>Метою дослідження було проаналізувати ефективність дистанційного вивчення педіатрії в іноземних <br>студентів шостого курсу в умовах воєнного стану. <br>У Буковинському державному медичному університеті іноземні студенти шостого курсу вивчають на-<br>вчальну дисципліну «Педіатрія». Проводячи онлайн заняття зі студентами у програмі Google Meet існує <br>можливість пояснити новий навчальний матеріал та опитати студентів із попередніх тем, транслювати <br>навчальні фільми, демонструвати матеріали на робочому столі компꞌютера й надати доступ до свого екрану,<br>щоб показати презентації або іншу інформацію. Також можливим є ведення стріму з палати стаціонару, <br>де проходить лікування пацієнтів для відпрацювання суто практичних навичок, зокрема таких, як збирання<br>анамнезу захворювання та життя у дитини чи її батьків, проведення об’єктивного обстеження тощо. <br>Для аналізу якості вивчення тем викладачі кафедри задають студентам завдання по підготовці презента-<br>ції в програмі Power Point, яку потім демонструють під час заняття в Google Meet. Після цього проводиться<br>обговорення та дискусії, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу та впливає на кінцевий резуль-<br>тат оцінювання.<br>За допомогою сервісу Google Classroom викладачами кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної<br>медицини було створено базу тестових завдань по тематиці занять дисципліни «Педіатрія» для контролю<br>засвоєння пройденого матеріалу, запроваджено онлайн здачу підсумкового тестового контролю з викорис-<br>танням тестів MCI та Крок-2 на сервері «Moodle». <br>Таким чином, сервіси Google Meet та Google Classroom володіють багатим арсеналом цифрових можливос-<br>тей, дають змогу проводити повноцінні опитування, демонструвати презентації та інший мультимедійний<br>контент, організовувати он-лайн тестування, відтворювати відео в режимі реального часу з палати хворого<br>тощо, тому являються гарною альтернативою оффлайн вивчення педіатрії для студентів шостого курсу в<br>умовах воєнного стану.</p> Д. Нечитайло, Т. Міхєєва, О. Годованець Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273447 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID 19 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273448 <p>Вступ. Соціальна адаптація є важливою складовою адаптації іноземних студентів до навчання в закладах освіти. Кращі <br>успіхи у навчанні у іноземних студентів пов’язані з почуттям належності до університету та високим рівнем міжкультурально взаємодії. Зрозуміло, що всі складові соціальної адаптації в умовах навчання під час пандемії <br>COVID 19 зазнали суттєвих змін. Це все знайшло своє відображення й на психологічному стані студентів, адже кожна країна перебування на той чи інший термін запровадила певні карантинні обмеження, більшість з яких були досить суттєвими аж до введення комендантської години й заборони виходити з дому. В таких умовах не можна виключати й переживання з боку батьків, за темпами поширення COVID 19 на батьківщині та у країні навчання, посилення ностальгічних почуттів через відсутність можливості перетину кордону та повернення додому і т.п.<br>Мета. Метою нашої роботи було дослідження основних складових, що формують соціальну адаптацію в іноземних студен тів в умовах карантину, спричиненого COVID 19.<br>Матеріал і методи. Дослідження включало 220 іноземних студентів, які навчалися на 1-3 курсах. З метою об’єктивізації<br>та підвищення достовірності результатів, опитування проводили анонімно в рандомізованому порядку, що включав кожного третього студента зі свого курсу навчання. Увесь перелік запитань був скомпонований в одну анкету-опитувальник, на кожне яких студент мав надати позитивну чи негативну відповідь. Соціальну адаптацію студентів іноземців до навчання у медичному університеті під час пандемії COVID19 досліджували з використанням опитувальника адаптації студентів до коледжу (SACQ) розробленого Baker and Siryk (1989,1994) з авторськими змінами та модифікаціями. Біля 85% з опитаних іноземців були вихідцями з далекої Індії, біля 4% – з Гани, решта 11% іноземних студентів прибули на навчання з інших країн Азії, Європи, Африки та США.<br>Результати дослідження. При переході на дистанційні освітні технології та навчання в умовах пандемії через COVID 19 <br>складові соціальної адаптації іноземних студентів залишаються на досить високому рівні. Так, рівень загальної соціальної адаптації в таких умовах навчання зберігся на найвищому та високому рівнях у 55% здобувачів вищої медичної освіти з числа іноземних громадян, а рівень соціального дистанціювання та спілкування з іншими людьми максимальним був у 41,4% іноземців. Рівень ностальгії був максимальний у 55,5% іноземців у карантинних умовах навчання, а показники соціальної адаптації до оточуючого середовища зберігалися на найвищих рівнях у майже у 80% опитаних. При цьому існують прямі кореляційні взаємозв’язки середнього та сильного рівнів між загальною соціальною адаптацією та соціальним дистанціюванням з іншими людьми, ностальгією, соціальною адаптацією до оточуючого середовища, а також між соціальним дистанціюванням з іншими людьми та ностальгією, соціальним дистанціюванням та соціальною адаптацією до оточуючого середовища і між ностальгією та соціальною адаптацією до оточуючого середовища.<br>Висновки. Однією з важливих складових для успішного навчання іноземних студентів за кордоном є їхня соціальна адаптація. При цьому всі основні складові соціальної адаптації у вигляді загальної соціальної адаптації, соціального дистанціювання та спілкування з іншими людьми, ностальгії та соціальної адаптації до оточуючого середовища зберігаються на найвищому або досить високому рівнях у переважної кількості здобувачів вищої медичної освіти з числа іноземних громадян в умовах нових форм навчання під час пандемії, спричиненої COVID 19.</p> І. Савка, С. Савка, Н. Войткевич Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273448 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 ФАКТОРИ РИЗИКУ ПАТОЛОГІЇ ПУПОВИНИ І ЧИННИКИ НЕГАТИВНИХ ПЕРИНАТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273449 <p>Вступ. За даними літературних джерел, реальна частота багатьох патологічних станів пуповини значно відрізняється від <br>статистичних показників, зазначених дослідниками у своїх роботах (від 15 % до 38 %). Впровадження системи діагностичних і лікувально-профілактичних заходів, заснованих на обов'язковій антенатальній і постнатальній оцінці особливостей і характеристик пуповинного канатика, дозволяє поліпшити перинатальні результати та знизити перинатальну захворюваність. <br>Метою роботи стало виділити основні фактори ризику патології пуповини та негативних перинатальних наслідків та розробити елементи стандартизації антенатальної та постнатальної діагностики патології пуповини.<br>Матеріали та методи дослідження. Проведена ретроспективна оцінка даних медичної документації – 3280 індивідуальних карт вагітних дозволила встановити частоту патології пуповини у популяції. У подальшому проведено більш детальне розширене антенатальне і постнатальне дослідження пуповини та плаценти після розродження у 637 пацієнток репродуктивного віку з вагітністю, ускладненою патологією пуповинного канатика (основна група). Контрольну групу сформували 40 пацієнток з неускладненим перебігом вагітності та живонародженням доношених здорових дітей. Дослідження проведено з урахуванням основних принципів Гельсінської декларації з біометричних досліджень та повноважень GCH ICH (1996 р.), згідно з біометричними нормами із дотриманням принципів конфіденційності та етики (витяг з протоколу № 128/22 засідання комісії з питань біоетики від 29.09.2022 р. Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України). Аналіз даних виконано з використанням пакету статистичних програм Statistica 7.0 (StatSoftInc., США). Зв’язок незалежних перемінних зі станом, який вивчали, представлено за відношення шансів (OR) та 95 % довірчим інтервалом (СІ). <br>Матеріали статті є результатом досліджень фрагменту комплексної науково-дослідної роботи кафедри акушерства та гі-<br>некології ім. І.Д.Ланового Івано-Франківського національного медичного університету: «Розробка діагностичної тактики та патогенетичне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки при акушерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 0121U109269, терміни виконання 2021- 2026 роки), автор є співвиконавцем теми. <br>Результати дослідження та їх обговорення. Було продемонстровано перевищення популяційної норми довжини пуповини, високу частку ексцентричного та краєвого прикріплення пуповини (22,14 %) та її обвиття (33,28%), зниження частки референтних меж індексу звивистості пуповини (15,86 %), у 56,7 % спостережень питома вага пуповини була меншою. Виділено імовірні чинники ризику патології пуповини, де домінує вік старше 35 років, нікотинова залежність у вагітних, багатопліддя, використання програм IVF, зміна індексу навколоплідних вод, надмірна вага та ожиріння, інші клінічні стани, пов’язані із метаболічними порушеннями (гестаційний діабет, інсулінорезистентність).<br>Висновок. Частка патології пуповинного канатику як у ізольованому варіанті, так і у поєднанні характеристичних осо-<br>бливостей пуповини становить 40,98 %. Зростання ризику негативних перинатальних наслідків має тісний взаємозв’язок з патологією пуповинного канатику та поєднанням різних варіантів патології, а також приєднанням гестаційних ускладнень, що дозволяє формувати скрін-програми та оптимізувати діагностичний алгоритм.</p> Б. Дубецький, О. Макарчук, О. Андрієць, М. Римарчук Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273449 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД» ПІД ВПЛИВОМ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273452 <p>Вступ. Забруднення екосистеми 137 Cs – джерело радіації в людини. Найбільш уразливі до іонізуючого випромінювання - не-диференційовані клітини, які здатні до швидкого поділу. Звідси, саме від фето-плацентарної та імунної систем слід очікувати потужну реакцію на дію іонізуючого випромінювання. Функціональність плаценти визначає сценарії вагітності.<br>Мета дослідження. Встановити особливості формування фето-плацентарної системи в умовах впливу малих доз радіації.<br>Матеріали і методи дослідження. Вагітні були розділені на групи, згідно з дизайном дослідження: до основної (1) увійшли <br>60 жінок з репродуктивними втратами в анамнезі та ознаками передчасного переривання поточної вагітності, до контрольної (2) - 30 осіб з фізіологічною вагітністю та неускладненим анамнезом. Накопичення в плаценті 137Cs встановили шляхом β-спектрометрії. Характер ушкоджень визначали за допомогою патоморфологічного дослідження плацент. В плацентах методом імуногістохімії вивчали експресію віментину і РЕА. Вплив радіації на функціональну систему «мати-плацента-плід» оцінювали за результатами імунологічних, гормональних, біохімічних та бактеріологічних досліджень. Дослідження затверджені Комісією з медичної етики ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» (протокол № 3 від 07.06.2017). <br>Результати обробляли статистично на ПК за допомогою пакета Microsoft Excel-2016, використовуючи критерій кутової трансформації Фішера. Відмінності порівняльних значень вважаються ймовірними, якщо p &lt; 0,05 (індекс вірогідності більше 95%). Дослідження виконані у межах науково-дослідної роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» «Розробити новітні та вдосконалити існуючі технології діагностики, профілактики та лікування передчасного переривання вагітності у жінок з невиношуванням з урахуванням паспорта плаценти» (2018-2020 рр.). Шифр ВН.20.00.02.18, № держреєстрації 0118U000039, КПКВ 6561040.<br>Результати дослідження. Довели, що хронічний радіаційний стрес відіграє визначну роль у багатофакторній природі плацентарної дисфункції та антенатальних втрат. Встановили, що активність 137 Cs до 1,0 Бк/кг не впливає на перебіг гестації. Компенсаторна здатність плаценти зберігається при інкорпоруванні 1,1 - 4,4 Бк/кг 137 Cs. Можливо зберегти вагітність до терміну пологів. В результаті внутрішнього опромінення 4,5-10,4 Бк/кг 137 Cs ушкодження зазнає строма материнської поверхні плацент. <br>При цьому вагітність переривається передчасно - у 28-36 тижнів + 6 днів. Але діти народжуються живими завдяки збереженню компенсаторних реакцій у плаценті. Накопичення понад 10,4 Бк/кг 137 Cs - ймовірний чинник антенатальної загибелі плоду та ранніх передчасних пологів, оскільки ушкоджень зазнають як материнська, так і плодова структура плацент.<br>Висновки. Внутрішнє опромінення 137Cs порушує архітектоніку плаценти, що ускладнює перебіг вагітності. Екстремальні ефекти залежать від об’ємної активності включеного 137 Cs та компенсаторної спроможності плаценти. Дисбаланс стероїдних гормонів та системи перекисного гемостазу - провісники плацентарної дисфункції та невиношування вагітності. Експресія віментину - маркер плацентарної деструкції при внутрішньому впливі радіонуклідів. Експресія РEA в плаценті - маркер передчасних пологів та антенатальної загибелі плоду.</p> А. Живецька-Денисова, І. Воробйова, Н. Скрипченко, С. Толкач, Н. Рудакова, Ю. Бондаренко, С. Стрижак Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273452 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ІНТЕРЛЕЙКІНА 1-Β ТА ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН-Α В ДІАГНОСТИЦІ ПУБЕРТАТНИХ МЕНОРАГІЙ НА ТЛІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273455 <p>Вступ. У пубертатний період репродуктивна система є уразливою до впливу будь-яких несприятливих чинників, що при-<br>зводять до порушення її функціонального стану та до розладів менструальної функції зокрема. До численних чинників, що провокують порушення становлення менструальної функції, варто віднести патологію щитоподібної залози.<br>Цитокіни, як відомо, беруть участь у всіх аспектах вродженого і набутого імунітету, включаючи активацію росту і дифе-<br>ренціацію імунокомпетентних клітин, запалення і відновлення функції враженого органу. Цитокінам властива дія, що полягає у запобіганні взаємодії клітин імунної, кровотворної, ендокринної та нервової системи. Умовно виділяють цитокіни першого покоління, які продукуються клітинами неспецифічного проти інфекційного захисту. Основними прозапальними цитокінами є ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-6, інтерферони, ФНП-α та інші. Основним фактором запальних реакцій є багатофункціональний ІЛ-1β. Фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) прозапальний цитокін, є одним із центральних регуляторів факторів і механізмів вродженої резистентності. Він проявляє багато біогенних ефектів, значна частина з яких аналогічна дії ІЛ-1β. Враховуючи перераховане вище в основу імунологічних досліджень взято саме ІЛ-1β та ФНП-α для вивчення їх концентрації у крові дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії.<br>Мета дослідження. Оцінка цитокінового статусу у дівчат пубертатного віку на тлі супутньої патології щитоподібної залози.<br>Матеріал та методи. Обстежено 70 дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії, які лікувались у гінекологічному від-<br>діленні Чернівецького обласного перинатального центру. Дівчата були розподілені на дві групи: І (основна) – 30 дівчат-підлітків з діагнозом пубертатні менорагії на тлі супутньої патології щитоподібної залози, ІІ група (порівняння) – 40 дівчат-підлітків з діагнозом пубертатні менорагії. Контрольна група – 25 практично здорових дівчат-підлітків. Прозапальні цитокіни, а саме інтерлейкіна 1-бета (ІЛ-1β) та фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) вивчали один раз, після включення пацієнтів у дослідження, шляхом методом імуноферментного аналізу, що оснований на твердофазному «сендвіч»-варіанті з застосуванням моно- і поліклональних антитіл до ІЛ 1-β та ФНП-α. Пробірки з сироватками закривали кришками зберігали в морозильній камері до проведення аналізу при температурі -20 ºС. <br>Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою комп¢ютерної програми «STATISTICA» та «Microsoft Exel» <br>Windows, компанії StatSoft® Inc. Дизайн дослідження та всі методики, які були нами використані в даному дослідженні, розглянуті та схвалені комісією з біоетики закладу вищої освіти «Буковинський державний медичний університет» (протокол №1, від 24.01.2011). НДР «Профілактика, діагностика та лікування порушень перинатального періоду і репродуктивної системи жінок та дівчат підліткового віку» (державний реєстраційний номер 0111U006499. Термін виконання 02.2011-12.2015 рр.<br>Результати дослідження. Одержані результати вивчення цитокінового каскаду показали, що при поступленні на стаціонарне лікування та обстеження у крові дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії без супутньої патології суттєво (на 60,61%) зростає концентрація ІЛ- β і формується тенденція до зростання (у 4,09 раза) концентрації ФНП-α у периферичній крові обстежених пацієнток. Проте, одержані результати клінічно-лабораторних обстежень при поступленні на стаціонарне обстеження та лікування дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії, асоційовану з патологією щитоподібної залози показали, що у пацієнток формується стійка тенденція до зниження концентрації ІЛ-1β на 6,96 % та ФНП-α – в 1,48 раза. Встановлено, патологія щитоподібної залози сприяє інгібуванню продукції імунокомпететними клітинами ІЛ-1β в 1,66 раза, ФНП-α –у 6,04 раза. <br>Висновок. Патологія щитоподібної залози призводить до зниження імунорегуляторної функції через зниження концентрації окремих важливіших прозапальних цитокінів (ІЛ-1β та ФНП-α).</p> Ю. Цисар, О. Андрієць, А. Андрієць, А. Семеняк Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273455 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ЛІМФАТИЧНИМИ МАЛЬФОРМАЦІЯМИ ГРУДНОЇ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273458 <p>Вступ. Лімфатичні мальформації (ЛМ) грудної та черевної порожнини нерідко протікають тривалий час без-<br>симптомно і можуть бути випадковою знахідкою при обстеженні пацієнта з іншого приводу. Однак іноді дебю-<br>том захворювання може виступити критичний для дитини стан, що вимагає невідкладної хірургічної допомоги. <br>Метою дослідження є встановлення небезпечних для життя ускладнень ЛМ грудної та черевної порожнини, які вимагають невідкладного хірургічного втручання. <br>Матеріали і методи. У дослідження включено 17 пацієнтів з ЛМ грудної порожнини та 38 пацієнтів з ЛМ черевної порожнини. Ці пацієнти знаходилися на стаціонарному лікуванні в НДСЛ ОХМАТДИТ у період з 2021 по 2022 рік. <br>Результати. За локалізацією ураження вісцеральних порожнин у пацієнтів становило 22,9%. Неускладнені форми ЛM черевної порожнини лікували з використанням мінівазивних технологій, зокрема, лапаскопічне <br>видалення у 22 (78,6%), склеротерапія у 6 (15,8%) та системна терапія інгібіторами mTOR рецепторів (n=1; <br>2,6%). Конверсія та лапаротомія в плановому порядку виконана у 9 (23,7%) пацієнтів. Лапаротомія в ургентному порядку проведена в одному випадку у новонародженої дитини з ЛМ кишки і брижі та тотальним мезентеріальним тромбозом. Для лікування ЛМ грудної порожнини у 7 (36,8%) було використано повторне склерозування та у 6 (31,6%) склерозування поєднували з хірургічним видаленням. Ургентне хірургічне втручання проведено у 4 (21,1%) пацієнтів, зокрема, плевральне дренування з приводу хілотораксу (n=1) та торакомія, резекція ЛМ (n=3) у пацієнтів з раптовим збільшенням обʼєму ЛМ внаслідок крововиливу в порожнину кісти та її запалення. Вік пацієнтів з ускладненими формами ЛМ складав від 1 до 14 місяців.<br>Висновки. Найвищий ризик небезпечних для життя ускладнень у пацієнтів з вісцеральними кістозними ЛМ спостерігали у перші два роки життя. <br>Показаннями до невідкладного хірургічного втручання були тромбоз мезентеріальних судин у дитини з абдомінальною ЛМ та синдром внутрішньогрудного напруження у дітей з медіастінальними ЛМ</p> О. Горбатюк, А. Наконечний, Е. Руденко, В. Притула, Я. Сусак Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273458 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ БІОМАРКЕРУ ЛІПОКАЛІН, АСОЦІЙОВАНИЙ З ЖЕЛАТИНАЗОЮ НЕЙТРОФІЛІВ, У СЕЧІ ПРИ ГОСТРОМУ ПОШКОДЖЕННІ НИРОК У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ З ГЕМОДИНАМІЧНО ЗНАЧУЩОЮ ВІДКРИТОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ПРОТОКОЮ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273463 <p>Вступ. Проблема своєчасної діагностики гострого пошкодження нирок (ГПН) за неонатальної модифікації KDIGO по-<br>требує пошуку та визначення діагностичної можливості неінвазивних маркерів. Особливо уразливою групою щодо ГПН є недоношені діти з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою( ГЗВАП). Ренальний біомаркер ліпокалін, ассоційований з желатиназою нейтрофілів (NGAL), у сечі дає можливість діагностувати ГПН, але можливості його використання є суперечливими за даними літератури. <br>Мета дослідження — визначити діагностичні можливості ренального біомаркеру NGAL в сечі для ранньої діагностики гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою <br>Матеріали і методи дослідження. Обстежено 29 недоношених дітей з ГЗВАП (гестаційний вік 29-36 тижнів), що зна-<br>ходились на лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, на першу, третю та десяту добу. <br>Пацієнти були розподілені на дві групи залежно від наявності ГПН. Розподіл хворих проведено залежно від розвитку ГПН: група з ГПН різного ступеню тяжкості — 14 дітей, група без ГПН — 15 дітей. Для визначення впливу розміру ГЗВАП на рівень NGAL в сечі проведено розподіл дітей з розміром ГЗВАП більше 2 мм -11 дітей та 2 мм і менше -18 дітей. Досліджено рівень NGAL у сечі кількісним методом, заснованим на іммуноферментному аналізі за методом «сендвіч» за ліцензованими методиками виробника (ELISAKit, 96, USA). Дослідження має позитивний висновок комісії з питань біомедичної етики Дніпровського державного медичного університету (протокол засідання комісії № 2 від 19 жовтня 2022 року). Використовувався комплекс статистичних методів дослідження, зокрема: для незалежних вибірок – критерій Манна-Уїтні, для оцінки динаміки – критерій знакових рангів Вілкоксона. Перевірку на нормальність розподілу кількісних вибірок проведено з використанням критерію Колмогорова—Смірнова. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програмного продукту STATISTICA 6.1® (StatSoft Inc., серійний № AGAR909E415822FA).<br>Робота виконана в межах комплексної науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 Дніпровського державного медичного університету «Розробка критеріїв ранньої діагностики та прогнозування коморбідного ураження нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями» (державний реєстраційний № 0119U100836), термін виконання 09.2019 р.-12.2023 р..<br>Результати дослідження. У групі дітей з ГПН спостерігається значне зростання рівня NGAL сечі з першої до десятої доби. <br>Так, на третю добу показник NGAL сечі підвищився у 2,2 рази порівняно з першою добою (р&lt;0,002), а на десяту добу - у 2,4 рази (р&lt;0,001) відносно першої доби. Тоді як в групі без ГПН показник NGAL сечі на третю добу збільшився у 1,3 рази (р&lt;0,04) порівняно з першою добою. На десяту добу в групі без ГПН NGAL сечі підвищився в 1,6 рази (р&lt;0,007) у порівнянні з першою добою та 1,2 рази - з третьою добою. <br>Отримані дані підтверджуються чіткою кореляційною залежністю між рівнем NGAL сечі та розвитком ГПН. Так, рівень <br>NGAL сечі на першу добу значуще корелює з ГПН на третю добу: ρ=0,72, р&lt; 0,001, та на 5-ту добу: ρ=0,75, р&lt;0,001. На третю добу NGAL сечі значуще корелює з ГПН на третю добу: ρ=0,65, р&lt;0,001 та на 5-ту добу: ρ=0,73, р&lt;0,001. Особливо важливо, що рівень NGAL сечі на першу добу значуще корелює з максимальною стадією ГПН: ρ=0,76, р&lt;0,001. <br>У недоношених дітей з розміром ГЗВАП &gt; 2 мм на першу добу життя рівень NGAL сечі був в 1,7 рази більший ніж рівень <br>NGAL у дітей з ГЗВАП ≤ 2 мм (р&lt;0,002). Це спостерігається і на третю добу: у недоношених дітей з розміром ГЗВАП &gt; 2 мм <br>рівень NGAL сечі був в 2,3 рази більший ніж рівень NGAL у дітей з ГЗВАП ≤ 2 мм (р&lt;0,001). На 10 добу спостерігався в 2,3 <br>рази вищий рівень NGAL сечі в групі з діаметром протоки &gt; 2 мм ніж в групі з протокою ≤ 2 мм (р&lt;0,003). Виявилася показовою кореляційна залежність показників NGAL сечі та розміру ГЗВАП. Так, NGAL сечі на першу добу значуще корелює з розміром ГЗВАП на першу добу: ρ=0,66, р&lt;0,001, а на 10-ту добу значуще корелює з розміром протоки на першу добу: ρ=0,70, р&lt;0,001. Також, NGAL сечі на першу добу значуще корелює з ГЗВАП на третю добу: ρ=0,49, р&lt;0,015. Доведена значуща кореляція NGAL сечі на третю добу з розміром ВАП на третю добу: ρ=0,47, р&lt;0,019. На 10-ту добу NGAL сечі значуще корелює з розміром ВАП на третю добу: ρ = 0,46, р&lt; 0,022.<br>Висновки. Підвищений рівень NGAL сечі є достовірним маркером розвитку ГПН у недоношених дітей з ГЗВАП: він під-<br>вищувався в 1,7 рази (р&lt;0,001) на першу добу, в 2,8 рази (р&lt;0,001) на третю та в 2,6 рази (р&lt;0,001) на десяту добу у дітей з <br>ГПН в порівнянні з обстежуваними без ГПН. У недоношених дітей з діаметром ГЗВАП &gt; 2 мм на першу добу рівень NGAL сечі демонструє значне підвищення на першу, третю та десяту добу.</p> О. Оболонська, Т. Борисова, В. Вакуленко, О. Оболонський Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273463 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 СИРОВАТКОВИЙ ЦИСТАТИН С ЯК МАРКЕР ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ, ПІДДАНИХ ТЕРАПЕВТИЧНОМУ ОХОЛОДЖЕННЮ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273474 <p>Оцінка функції нирок у новонароджених є надзвичайно важливим і водночас складним завданням зважаючи на унікальну будову тіла, підвищену вразливість та швидкий ріст. Проте, для раннього виявлення гострого пошкодження, раціонального дозування препаратів та безпечної медикаментозної терапії виявлення ранніх маркерів ниркової дисфункції є досить важливим.<br>Мета – оцінити прогностичне значення сироваткових біомаркерів для ранньої діагностики гострого пошкодження нирок (ГПН) у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (ГІЕ) на тлі проведення терапевтичної гіпотермії та превентивного застосування метилксантинів.<br>Матеріали і методи дослідження. Одноцентрове проспективне рандомізоване дослідження із залученням 44 немовлят <br>із ГІЕ, що потребують проведення лікувальної гіпотермії та профілактично отримують кофеїну цитрат або теофілін для попередження прогресування ГПН, виконано на базі ВІТН Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні з 2019 до 2022 року. <br>Лабораторний аналіз зразків сироватки крові проводили на 1, 3 та 5 добу від народження, визначали рівень креатиніну, <br>цистатину С та їх асоціації з розвитком ГПН відповідно до неонатальних критеріїв шкали KDIGO (2012). <br>Статистичні аналізи проводилися з використанням програмного забезпечення Statistica 13.0, TIBCO SoftwareІnc. (№ ліцензії JPZ804I382130ARCN10-J) та Microsoft Exсel 2013 (№ ліцензії 00331-10000-00001-АА404). Визначення вірогідності різниці абсолютних значень середніх величин проводили, використовуючи непараметричні методи статистичного аналізу: критерій Манна – Вітні (U) для непов’язаних груп і критерій знаків Вілкоксона (T) для пов’язаних груп. Статистична значущість визначалася як p &lt; 0,0500.<br>Дослідження виконано із дотриманням морально-етичних норм згідно правил IGH/GCP, Гельсінської декларації (1964 з <br>доповненнями 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 р.р.), Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицини та законодавства України. Протокол затверджено Комісією з медичної етики при Запорізькому державному медичному університеті. Дослідження виконано в рамках науково–дослідної роботи кафедри дитячої хірургії та анестезіології ДЗ «Запорізький державний медичний університет МОЗ України» – «Оптимізація діагностики та інтенсивної терапії поліетіологічних уражень головного мозку, кишково-шлункового тракту, нирок у новонароджених та дітей старшого віку», № держреєстрації O118U007142.<br>Результати та їх обговорення. Загалом, ГПН за KDIGO розвинулося у 5,00 (11,36 %) немовлят із 44,00 (100,00 %), <br>стадію 0 виявили у 39,00 (88,64 %). 4,00 (9,09 %) немовлят мали стадію І, а у 1 (2,27 %) розвинулася ІІ стадія; отримані дані <br>збіжні – p = 0,7872; U = 230,00. У жодного з пацієнтів не прогресувало ураження в стадію ІІІ. <br>У новонароджених зі збереженою функцією нирок протягом дослідження відбувається зниження креатиніну та закономірне підвищення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за цим маркером. Статистично вірогідне підвищення рівню креатиніну та зниження ШКФ виявлено у новонароджених з дисфункцією нирок на 3 та 5 добу дослідження. Рівень креатиніну прогресував з базового 1,07 (0,87; 1,10) мг/дл до 1,13 (0,86; 1,25) мг/дл на 3 добу та 1,40 (1,15; 1,82) мг/дл на 5 добу, а ШКФ знижувалась з 19,76 (19,07; 22,90) мл/хв/1,73м2 до 17,97 (13,84; 24,42) мл/хв/1,73м2 для 3 дня та становила 12,38 (11,12; 17,54) мл/хв/1,73м2 для 5 дня, p &lt; 0,0500. <br>Цистатин С прогресивно знижувався у дітей без ГПН з 2,50 (2,20; 2,60) нг/мл до 2,25 (2,08; 2,49) нг/мл, p = 0,0095; на-<br>томість у немовлят з ГПН рівень даного маркеру не змінювався і склав 2,56 (2,41; 2,70) нг/мл на 1 добу та 2,42 (1,89; 2,45) <br>нг/мл на 5-ту добу, p = 0,2963. ШКФ визначена за цистатином С, еквівалентно змінам даного маркеру, прогресивно підвищується у когорті пацієнтів без пошкодження нирок та не змінюється в іншій групі. Темп діурезу у немовлят обох груп не різнився, склав ≥ 1,5 мл/кг/год, що, ймовірно, пов’язано із терапією метилксантинами, p ≥ 0,0500.<br>Висновки: визначення цистатину С не давало додаткової інформації щодо розвитку гострого пошкодження нирок у <br>новонароджених перших 5 діб життя, які б дозволили швидко приймати рішення щодо зміни програми інтенсивної терапії. Необхідні подальші дослідження із залученням дітей, які не отримували профілактичну терапію.</p> Л. Стрижак, І. Анікін Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273474 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ У ЛЕГЕНЯХ ДІТЕЙ З ПНЕВМОНІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОГО ПРИЛАДУ АКУСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ «TREMBITA-CORONА» http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273475 <p>Актуальність. Позалікарняна пневмонія (ПП) наразі є актуальною проблемою практичної медицини та основною <br>причиною захворюваності і смертності у світі. Діагностика пневмонії складна і потребує комплексного дослідження <br>з урахуванням багатьох факторів. Особливо перспективним для дітей є розвиток пасивних методів діагностики типу <br>акустичних, що суттєво знижує рівень опромінення на несформований дитячий організм.<br>Мета дослідження. Визначити особливості частотних характеристик акустичних сигналів у легенях дітей з пнев-<br>монією за допомогою нового приладу акустичної діагностики «Trembita-Coronа».<br>Матеріали і методи. Було досліджено 120 дітей віком від 1 місяця до 18 років, що проходили лікування в педіа-<br>тричних відділеннях ДКЛ №5 та ДКЛ№ 7. Дітей було розділено на дві групи: І група – 60 пацієнтів з ПП, ІІ група – 60 <br>здорових дітей. У дітей з І групи були проведені комплексні дослідження, що потребувала ПП. Також всім дітям було <br>проведено дослідження на пристрої акустичного моніторингу «Trembita-Coronа» для діагностики дихальних шумів <br>та локалізації зон ураження легень. <br>Дослідження було проведено відповідно до міжнародних принципів проведення клінічних досліджень GCP, GLP, <br>протокол затверджено на засіданні Комісії з питань біоетичної експертизи при НМУ імені О.О. Богомольця ( протокол <br>№ 138 від 10 листопада 2020 року). На проведення дослідження було отримано інформовану згоду батьків/опікунів, <br>що була затверджена на тому ж засіданні Комісії з питань біоетичної експертизи при НМУ імені О.О. Богомольця ( <br>протокол № 138 від 10 листопада 2020 року).<br>Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням ліцензійних програм «MedStat», "Matlab" <br>та за допомогою оригінальних розрахункових програм, які входять в систему «Trembita-Coronа».<br>Дана робота є частиною комплексної науково–дослідної роботи кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ <br>імені О.О. Богомольця "Характеристика стану здоров'я дітей, що перенесли COVID-19, та обгрунтування лікувально-<br>реабілітаційних заходів" (2022-2024 роки). Номер держреєстрації 0122U000486. Автори – виконавці фрагмента НДР.<br>Результати та їх обговорення. У дітей клінічна картина ПП складалася з легеневих (респіраторних) скарг, симпто-<br>мів інтоксикації, ДН, локальних фізикальних змін. Нами у співробітництві з провідними спеціалістами Національного <br>Авіаційного Університету був розроблений експериментальний зразок пристрою акустичного моніторингу «Trembita-<br>Coronа» для діагностики дихальних шумів легень. Всім пацієнтам за допомогою пристрою «Trembita-Corona» і відпо-<br>відного оригінального програмного забезпечення були досліджені дихальні шуми легень в діапазоні частот від 0.1 Гц <br>до 30 кГц. Найбільш перспективним є виділення патологічного процесу ураження легень при пневмонії в діапазонах <br>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 октав по відмінностях між середньою потужністю сигналу (р&lt;0,05) у дітей з ПП та здорових дітей. <br>Висновок. Пристрій акустичного моніторингу «Trembita-Coronа» є новим і перспективним акустичним методом <br>для визначення місця розташування патологічного процесу в легенях. Виявлено, що найбільш перспективним є виді-<br>лення патологічного процесу ураження легень при пневмонії в діапазонах 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 октав по відмінностям між <br>середньою потужністю сигналу (р&lt;0,05) у дітей з ПП та здорових дітей.</p> Ю. Марушко, О. Хомич Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273475 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 АНОМАЛІЇ СЕЧОВОЇ ПРОТОКИ У ДІТЕЙ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273477 <p>На сьогодні накопичена значна кількість публікацій, що присвячені порушенням інволюції сечової протоки – <br>урахусу. Тим не менш дані світової літератури стосовно термінів облітерації і частоти аномалій урахусу <br>значно відрізняються, що утруднює оцінку ризиків виникнення ускладнень. Також немає єдиної думки віднос-<br>но тактики ведення цих пацієнтів. <br>У даній роботі проаналізовані 62 медичних джерела з питань інволюції сечової протоки, порушення її <br>облітерації, клінічних проявів ускладнень урахусу та лікування пов’язаних з цим станів. У статті також <br>наведені дані власних спостережень за 37 пацієнтами з різноманітною патологією урахусу за десятирічний <br>період спостереження, серед яких: 21 (56,76%) дитина мала пупкові нориці, 14 (37,84%) дітей – кісти ураху-<br>су, 2 (5,4%) пацієнтів – дивертикули сечового міхура. Висвітлені дані діагностики та лікування дітей з цією <br>патологією. Аналіз медичних джерел та власних спостережень з питань діагностики і лікування патології <br>сечової протоки у дітей надали змогу висвітлення важливих і практично значимих рекомендацій з про-<br>блемних питань даної патології.<br>Висновки<br>1. Урахус є ембріональним утворенням, що з’єднує сечовий міхур з алантоісом. За даними патологоанато-<br>мічних досліджень порушення облітерації сечової протоки відбувається приблизно у 30% випадків.<br>2. Наявність виділень з пупка, рецидивуючий омфаліт, наявність пухлиноподібного утворення передньої <br>черевної стінки, симптоми інфекції сечовидільних шляхів мають бути показами до прицільного обстеження <br>відносно можливої патології урахусу.<br>3. Основними методами діагностики патології сечової протоки є УЗД та фістулографія.<br>4. Дані про вікову інволюцію урахуса, що відбувається в постнатальному періоді, диктують необхідність <br>вибору лікувальної тактики в дитячому віці.</p> О. Горбатюк Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273477 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 РОЛЬ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273478 <p>Вступ. Атопічний дерматит – одне з найпоширеніших хронічних запальних захворювань шкіри. При атопічному дерматиті зменшується різноманітність нормальної мікрофлори, внаслідок чого переважає S. aureus і зменшується кількість бактерій з антистафілококовою активністю. Метою даного дослідження було оцінити ефективність крему мупіроцину 2% при лікуванні атопічного дерматиту у дітей як додаткової терапії та вплив поліморфізму rs4696480 гена TLR2 на ефективність лікування.<br>Матеріали та методи. У дослідження були включені хворі на атопічний дерматит (n = 37) віком 1-18 років (7.9±4.9) з алер-<br>гологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. Усі включені в дослідження діти з атопічним дерматитом мали позитивний посів на S. aureus. Пацієнти були рандомізовані на дві групи: група, яка отримувала мупіроцин 2% крем на уражені ділянки шкіри 2 рази на день 10 днів (група А) і контрольна група (група Б). Діти контрольної групи отримували лише симптоматичну терапію. Оцінка SCORAD та CDLQI (індекс якості життя дітей в дерматології) реєструвалися до і після лікування, побічні ефекти реєструвалися під час дослідження. Шкірні мазки брали до і після лікування. Генотипування TLR2 rs4696480 проводили за допомогою ПЛР у реальному часі.<br>Дослідження схвалено етичним комітетом НМУ імені О. Богомольця; всі пацієнти/батьки дітей дали інформовану згоду на участь. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою статистичного пакету IBM SPSS Statistics Base (версія 22) та програмного забезпечення EZR версії 1.32 (графічний інтерфейс середовища R (версія 2.13.0). Різниця в ефективності терапії між двох підгруп та вплив генотипу на ефективність терапії визначали за допомогою критерію Стьюдента для параметричних даних (T) та W-тесту Вілкоксона для непараметричних даних (W). Динаміку показників у кожній групі до та після лікування оцінювали за допомогою Т-тесту Вілкоксона (T-W). Ефективність ерадикації S. aureus оцінювали за відношенням шансів (OR) з 95% довірчим інтервалом (СІ). Результати вважалися статистично значущими на рівні p &lt; 0,05.<br>Результати. В обох групах дітей покращення спостерігалося через 10 днів після лікування. У групі А покращення ΔSCORAD склало 13.8 балів (T-W=190.0, p&lt;0.001). У групі Б також відбулося покращення: ΔSCORAD становило 8.5 балів (T-W=153.0, p&lt;0.001). Різниця в показниках ΔSCORAD між групами А та В була статистично значущою (T=2.70, p=0.011). Зниження показника CDLQI після лікування становило 31,3% у групі А (T-W=190.0, p&lt;0.001), і 18.3% у групі B (T-W=171.0, p&lt;0.001). Різниця між цими двома групами не була статистично значущою (W=334.0, p=0.409). Після лікування шкірний посів показав, що в групі А 57.9% пацієнтів були S. aureus-негативними, у групі В тільки 22.2% дітей мали негативний посів (OR= 5.50, CI 1.3222,86). Ми порівняли ΔSCORAD залежно від генотипу поліморфізму rs4696480 в гені TLR2 і не виявили відмінностей у двох підгрупах: у підгрупі з генотипом АА ΔSCORAD було 12.6±3.7 балів; у підгрупі з генотипом ТТ ‒ 14.4±5.1 (T=0.84, p=0.413).<br>Висновки. Наші результати демонструють ефективність використання топічного мупіроцину в лікуванні атопічного дерматиту як додаткової терапії.</p> О. Мозирська Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273478 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200 КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВРОДЖЕНОГО ГІПЕРІНСУЛІНІЗМУ http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273480 <p>Вступ. Вроджений гіперінсулінізм (ВГІ) – спадкове захворювання, що характеризується неадекватною <br>гіперсекрецією інсуліну бета-клітинами підшлункової залози і призводить до розвитку гіпоглікемії. Частота <br>розповсюдження ВГІ в Європейських країнах складає в середньому 1:30000 – 1:50000 живих новонароджених. <br>Незважаючи на незначну розповсюдженість, ВГІ є однією з основних причин персистуючих гіпоглікемій у ді-<br>тей першого року життя.<br>Мета роботи – на власному клінічному досвіді спостереження та лікування дитини з вродженим ГІ про-<br>демонструвати сучасний стан даної проблеми в умовах обмеженого досвіду роботи з подібними рідкісними <br>патологіями у дітей.<br>Матеріал та методи дослідження. В основу дослідження покладено аналіз обстеження та лікування <br>дитини з діагнозом ВГІ. Комплекс діагностичних заходів включав: клініко-лабораторні дослідження, ультраз-<br>вукові дослідження, магнітно-резонансну томографію, молекулярно-генетичні дослідження.<br>Результати дослідження. Враховуючи наявність підвищеного рівня інсуліну у крові (рівень інсуліну в крові <br>&gt;2,0 мкМО/мл) на тлі гіпоглікемії (глюкоза в крові &lt; 3,0 ммоль/л) у дитини виставлений діагноз вроджений <br>ГІ. Були виключені: недостатність кори надниркових залоз, захворювання щитовидної залози, пангіпопітуі-<br>таризм, спадкові хвороби обміну речовин. Консервативне лікування глюкозою у дитини з ВГІ не показало ба-<br>жаних результатів. У якості додаткового обстеження проведено молекулярно-генетичне дослідження генів і <br>виявлена гетерозіготна мутація гена ABCC8, що свідчить про фокальну форму ВГІ. Єдиним дієвим методом <br>лікування даної патології є часткова резекція підшлункової залози з видаленням патологічного локусу. Дитина <br>прооперована в Датській дитячій клініці, проведена енуклеація вогнища ураження в підшлунковій залозі, ви-<br>явленого методом позіційно-емісійної (ПЕТ) та комп’ютерної (КТ) томографії.<br>Висновки. 1. У разі виявлення у дитини гіпоглікемії необхідна своєчасна діагностика захворювання, що <br>дозволяє знизити ризики розвитку неврологічних ускладнень вродженого ГІ. 2. Консервативне лікування фо-<br>кальної форми ВГІ у дітей не дає вагомих результатів щодо попередження гіпоксичного ураження головного <br>мозку. 3. Патогенетичним методом лікування фокальної форми ВГІ є часткова панкреатектомія.</p> М. Аряєв, Т. Волощук, І. Кузьменко, Л. Виходченко, Д. Усенко Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/273480 Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0200