ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ TGF-Β1 В СЕЧІ У ДІТЕЙ З ЮВЕНІЛЬНИМ ІДІОПАТИЧНИМ АРТРИТОМ ТА РАННІМ ФІБРОЗОМ НИРОК

Автор(и)

  • Т. Борисова Черкаська медична академія, Україна
  • С. Самсоненко Дніпровський державний медичний університет , Україна
  • Л. Вакуленко Дніпровський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.8

Ключові слова:

ювенільний ідіопатичний артрит; нирки; діти; маркер фіброзу; TGF-β1; імунобіологічна терапія; ураження нирок.

Анотація

Вступ. Перебіг ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА) пов’язаний із тривалим запальним процесом та застосуванням
нестероїдних протизапальних засобів, які потенційно можуть спричинити нефротоксичний ефект з фібротичним ураженням нирок у хворих на ЮІА. Незалежно від етіології суглобового ушкодження тривале запалення сприяє прогресуванню фіброзу, а фіброз нирок є кінцевою загальною стадією хронічної хвороби нирок (ХХН). Біопсія нирки, яка є інвазивним і ризикованим методом і не використовується регулярно вважається єдиним клінічним інструментом для виявлення фіброзу. Разом з тим, за останнє десятиліття було досягнуто певного прогресу в пошуку мінімально інвазивних біомаркерів раннього фіброзу нирок, причому ключова роль у прогресуванні фіброзу нирок відводиться трансформуючому фактору росту-β1 (TGF-β1), однак не відоме значення TGF-β1 у дітей, хворих на ЮІА.
Мета дослідження – визначити взаємозв’язок рівня TGF-β1 у сечі, як маркеру раннього фіброзу нирок у дітей, хворих на
ЮІА, залежно від клінічного перебігу захворювання, особливостей коморбідних факторів та схеми лікування.
Матеріал і методи дослідження. Обстежено 80 дітей з ЮІА. Рівень TGF-β1 у сечі визначали за допомогою набору TGF-β1
ELISA (DRG International, Inc., Німеччина, EIA-1864) відповідно до інструкцій виробника. Для всіх пацієнтів отримано інформовану згоду. Дослідження має позитивний висновок комісії з питань біомедичної етики Дніпровського державного медичного університету (протокол засідання комісії № 12 від 19.12.2023 року), яка постановила, що
наукове дослідження вважати таким, що відповідає загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та особистої достойності учасників дослідження, біоетичним нормам роботи з хворими дитячого віку. Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. Законних представників дітей, яких залучено до дослідження, інформують про всі аспекти, пов’язані з метою, задачами, методиками та очікуваною користю дослідження. Лабораторні та інструментальні методи дослідження є загальноприйнятими, препарати, що будуть використані, дозволені до застосування. Експерименти на людині не проводилися. Використовувалися методи варіаційної статистики. Статистичний аналіз виконували за допомогою програмного пакету STATISTICA 6.1® (StatSoftInc., серійний № АGAR909E415822FA). Робота виконана в рамках науково- дослідницької роботи кафедри пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 Дніпровського державного медичного університету «Розробка критеріїв ранньої діагностики та прогнозування коморбідного ураження нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями» (державний реєстраційний № 0119U100836, термін виконання 01.2019-12.2023 рік).
Результати дослідження. Середній вміст TGF-β1 у нашому дослідженні становив 20,26±16,34 (14,02; 12,5-17,98) пг/мл.
Поліартрит майже в чотири рази збільшив шанси підвищення рівня TGF-β1. Стандартизованих нормативних даних щодо рівня TGF-β1 у сечі у дітей на даний момент відсутні, ми сформували вибірку пацієнтів, які мали рівень TGF-β1 не нижче верхнього квартиля досліджуваного нами варіаційного ряду (17,98 пг/мл) і провели порівняльний аналіз із вибіркою пацієнтів із рівнем TGF-β1<17,98 пг/мл. Переважна більшість дітей із підвищення TGF-β1 хворіли на поліартрит (80,0 %) – у півтора рази частіше, ніж із відносно нормальною концентрацією TGF-β1, p<0,04.
Якщо активна стадія захворювання тривала щонайменше 4 роки, шанси на підвищення TGF-β1 зростали більш ніж у шість разів. Тенденцію значного нефротоксичного ефекту тривалого активного ЮІА підтверджено результатами кореляційного аналізу, згідно з якими, в цілому, тривалість активного ЮІА безпосередньо пов’язана зі збільшенням TGF-β1 (ρ=0,38, p<0,001), а тривалість ремісії та загальна тривалість ЮІА достовірно не корелювали з нею (відповідно ρ= –0,19 та ρ=0,18, p>0,05).

Встановлено пряму залежність підвищення рівня TGF-β1 у сечі від клінічних проявів поліартриту та тривалості активної стадії ЮІА. Ці клінічні ознаки у дітей з ЮІА можна розглядати як фактори ризику розвитку раннього фіброзу нирок. На тлі підвищення TGF-β1 у 95 % випадків виявлено знижену розрахункову швидкість клубочкової фільтрації (рШКФ) за формулою Hoek (<90 мл/хв./1,73 м2), тобто оцінки функціонального стану нирок, отримані за двома різними методи були цілком однозначними. У вибірці з TGF-β1<17,98 пг/мл – 22,76 % дітей отримували імунобіологічну терапію, тоді як у вибірці з підвищення TGF-β1 – лише 14,76 %. Імунобіологічна терапія знизила ризик підвищення цього сечового маркера в 5,5 разів. 
Висновки. Підвищений рівень біомаркеру TGF-β1 виявлено у 25 % дітей з ЮІА. Встановлена асоціація раннього фіброзу
нирок з тривалістю активної стадії ЮІА≥4 років, підвищенням ШОЕ, поліартритом, артеріальною гіпертензією, карієсом зубів. Чоловіча стать значуще знижує ризик раннього фіброзу нирок – практично в такому же ступені, як цей ризик підвищують АГ і тривала активна стадія ЮІА. Підвищений рівень TGF-β1 в сечі асоціюється зі зниженою рШКФ та відмічається практично у всіх дітей із рШКФ<90 мл/хв./1,73 м2, що підтверджує значення раннього фіброзу нирок в розвитку ниркової дисфункції.

Посилання

Makieieva NI, Morozova OO. Riven biolohichnykh markeriv fibrohenezu y anhiohenezu v sechi ditei z vezykouretralnym refleksom.[The levels of biological markers of fibrogenesis and angiogenesis in the urine of children with vesicoureteral reflux]. Zdorovia dytyny. 2018; 13 (5):462-466. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2018_13_5_9 (in Ukrainian)

Chevalier RL. The proximal tubule is the primary target of injury and progression of kidney disease: role of the glomerulotubular junction. Am J Physiol Renal Physiol. 2016;311(1):145–161. doi: 10.1152/ajprenal.00164.2016

Chiu HY, Huang HL, Li CH, et al. Increased Risk of Chronic Kidney Disease in Rheumatoid Arthritis Associated with Cardiovascular Complications - A National Population-Based Cohort Study. PLoS One. 2015;10(9):e0136508. doi: 10.1371/journal.pone.0136508

Gicchino MF, Di Sessa A, Guarino S, Miraglia Del Giudice E, Olivieri AN, Marzuillo P. Prevalence of and factors associated to chronic kidney disease and hypertension in a cohort of children with juvenile idiopathic arthritis. Eur J Pediatr. 2021;180(2):655-661. doi: 10.1007/s00431-020-03792-4

Hoek FJ, Kemperman FA, Krediet RT. A comparison between cystatin C, plasma creatinine and the Cockcroft and Gault formula for the estimation of glomerular filtration rate. Nephrol Dial Transplant. 2003;18(10):2024-2031. doi: 10.1093/ndt/gfg349

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1):1-50. Available from: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf.

Kochi M, Kohagura K, Shiohira Y, Iseki K, Ohya Y. Inflammation as a Risk of Developing Chronic Kidney Disease in Rheumatoid Arthritis. PLoS One. 2016 Aug 18;11(8):e0160225. doi: 10.1371/journal.pone.0160225

Krzemień G, Szmigielska A, Turczyn A, Pańczyk-Tomaszewska M. Urine interleukin-6, interleukin-8 and transforming growth factor β1 in infants with urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria. Cent Eur J Immunol. 2016;41(3):260-267. doi: 10.5114/ceji.2016.63125

Loboda A, Sobczak M, Jozkowicz A, Dulak J. TGF-β1/Smads and miR-21 in Kidney Fibrosis and Inflammation. Mediators Inflamm. 2016;2016:8319283. doi: 10.1155/2016/8319283

Makieieva NI, Morozova OO, Iarova KK, Pryima YS, Golovachova VO, Vygivska LA. Urinary excretion of TGF- β1 and VEGF in children with vesicoureteral reflux. Wiadomości Lekarskie Medical Advances. 2020;73(11): 12-17. doi: 10.36740/wlek202011114

Mansour SG, Puthumana J, Coca SG, Gentry M, Parikh CR. Biomarkers for the detection of kidney fibrosis and prediction of kidney outcomes: a systematic review. BMC Nephrol. 2017;18(1):72. doi: 10.1186/s12882-017-0490-0

Martini A, Lovell DJ, Albani S, Brunner HI, Hyrich KL, et al. Juvenile idiopathic arthritis. Nat Rev Dis Primers. 2022 Jan 27;8(1):5. doi: 10.1038/s41572-021-00332-8

Meng XM, Nikolic-Paterson DJ, Lan HY. Inflammatory processes in kidney fibrosis. Nat Rev Nephrol. 2014;10(9):493-503. doi: 10.1038/nrneph.2014.114

Miyamae T, Tani Y, Kishi T, Yamanaka H, Singh G. Updated version of Japanese Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ). Mod Rheumatol. 2020 Sep;30(5):905-909. doi: 10.1080/14397595.2019.1660027

Nakashima A, Horita S, Matsunaga T, Inoue R, Zoshima T, Mizushima I, et al. Factors contributing to discrepant estimated glomerular filtration values measured by creatinine and cystatin C in patients with rheumatoid arthritis. Sci Rep. 2021;11(1):9884. doi: 10.1038/s41598-021-89303-3

Nordal EB, Zak M, Berntson L, Aalto K, Lahdenne P, Peltoniemi S, et al. Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS) based on CRP; validity and predictive ability in a Nordic population-based setting. Pediatr Rheumatol Online J. 2011;9(1):155. doi: 10.1186/1546-0096-9-S1-P155

Pugh D, Gallacher PJ, Dhaun N. Management of Hypertension in Chronic Kidney Disease. Drugs. 2019;79(4):365-379. doi: 10.1007/s40265-019-1064-1

Sun W, Yi M, Bai Y, Wu L, Chen J, Ren Y, et al. Correlations between the polymorphism of +869T/C in TGF-β1 and rheumatoid arthritis. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2019;19(1):127-132. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6454251/

Tang PC, Chan AS, Zhang CB, García Córdoba CA, Zhang YY, To KF, et al. TGF-β1 Signaling: Immune Dynamics of Chronic Kidney Diseases. Front Med (Lausanne). 2021;8:628519. doi: 10.3389/fmed.2021.628519

Thatayatikom A, Modica R, De Leucio A. Juvenile Idiopathic Arthritis. [Updated 2023 Jan 16]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2023 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554605/

Tokoroyama T, Ando M, Setoguchi K, Tsuchiya K, Nitta K. Prevalence, incidence and prognosis of chronic kidney disease classified according to current guidelines: a large retrospective cohort study of rheumatoid arthritis patients. Nephrol Dial Transplant. 2017 Dec 1;32(12):2035-2042. doi: 10.1093/ndt/gfw315

Wang S, Wang S, Li H, Zhu L, Wang Y. Inhibition of the TGF-β/Smads signaling pathway attenuates pulmonary fibrosis and induces anti-proliferative effect on synovial fibroblasts in rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol. 2019;12(5):1835-1845. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6947118/

Wei X, Xia Y, Li F, Tang Y, Nie J, Liu Y, et al. Kindlin-2 mediates activation of TGF-β/Smad signaling and kidney fibrosis. J Am SocNephrol. 2013;24(9):1387-98. doi: 10.1681/ASN.2012101041

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-05

Як цитувати

Борисова, Т., Самсоненко, С., & Вакуленко, Л. (2024). ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ TGF-Β1 В СЕЧІ У ДІТЕЙ З ЮВЕНІЛЬНИМ ІДІОПАТИЧНИМ АРТРИТОМ ТА РАННІМ ФІБРОЗОМ НИРОК. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 54–60. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.8