DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.1.27.2018.15

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРИНАТАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ЦНС НЕУТОЧНЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ПЕРІОДІ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ

N. M. Kretsu, L. V. Kolyubakina, E. Z. Trekush

Анотація


Проблема перинатальної захворюваності та смертності залишається однією з головних медичних проблем сьогодення в усіх країнах світу. Поширеність перинатальної патології невпинно зростає. У структурі дитячої інвалідності ураження нервової системі становлять близько 50 %, при цьому 70–80 % випадків  припадає на перинатальні ураження. Наводимо власні спостереження за дитиною з перинатальним  ураженням ЦНС неуточненої етіології.


Ключові слова


неонатологія; перинатальна патологія; клінічний випадок.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Znamenskaya TK. Osnovnye problemy i napravleniya razvitiya neonatologii na sovremennom etape razvitiya meditsinskoy pomoshchi v Ukraine [The main problems and directions of development of neonatology at the present stage of development of medical care in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2011;1(1):5-9. (in Ukrainian).

.2 Pasiieshvili NM. Analiz perynatal'noi zakhvoriuvanosti ta smertnosti v umovakh perynatal'noho tsentru ta shliakhy yii znyzhennia [Analysis of perinatal morbidity and mortality in the conditions of the perinatal center and ways of its reduction]. Scientific Journal «Science Rise». 2016;1(3):37-43. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.59267. (in Ukrainian).

.3 Mavropulo TK. Perynatal'ni urazhennia TsNS u donoshenykh novonarodzhenykh (varianty perebihu pry klinichnykh oznakakh hipoksychno-ishemichnoho ushkodzhennia) [Perinatal lesions of the central nervous system in termed newborns (variants of course with clinical signs of hypoxic-ischemic injury)] [avtoreferat]. Kharkiv; 2005. 40 s. (in Ukrainian).

.4 Shaytor VM. Otdalennye posledstviya perinatal'nogo povrezhdeniya nervnoy sistemy u detey (neyrofiziologicheskie mekhanizmy, rannyaya diagnostika i lechenie) [The long-term consequences of perinatal nervous system damage in children (neurophysiological mechanisms, early diagnosis and treatment] [dissertatsiya]. Sankt-Peterburg: GOUDPO "Sankt-Peterburgskaya meditsinskaya akademiya poslediplomnogo obrazovaniya; 2008. 296 s. (in Russian).

.5 Volosovets' AP, Krivopustov SP, Loginova IA, Shakot'ko MA. Posledstviya perinatal'nykh porazheniy tsentral'noy nervnoy sistemy: disussionnye voprosy [Consequences of perinatal lesions of the central nervous system: dissessional issues.]. Zdorov'e rebenka. 2008;4(13):101-106. (in Russian).

.6 Barashnev YuI. Kompensatsiya narushennykh funktsiy TsNS i znachenie stimuliruyushchey terapii pri perinatal'nykh povrezhdeniyakh golovnogo mozga novorozhdennykh [Compensation of impaired CNS functions and significance of stimulating therapy for perinatal brain damage of newborns]. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 1997;6:7-13. (in Russian).
Copyright (c) 2018 N. M. Kretsu, L. V. Kolyubakina, E. Z. Trekush

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.