ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ГАСТРОШИЗІСУ І ОМФАЛОЦЕЛЕ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО ТИСКУ

O. M. Gorbatyuk, K. T. Bertsun, Yu. P. Palamarchuk, O. O. Fomin

Анотація


Мета– оцінити результати хірургічного лікування новонароджених з вродженими вадами розвитку пере-дньої черевної стінки.
Матеріал і методи. Проаналізовані результати діагностики і лікування 68 новонароджених, з яких з га-строшизісом було 49 пацієнтів, з омфалоцеле – 19 новонароджених. Надані результати вимірювання вну-трішньочеревного тиску, рівня SaO2 і показників дихальної функції у 10 пацієнтів з омфалоцеле і 15 пацієн-тів з гастрошизісом. Використаний простий метод вимірювання інтраабдомінального тиску за допомогою
катетера Фолея в сечовому міхурі.
Результати і обговорення. Виявлена пряма залежність між величиною внутрішньочеревної гіпертензії, по-казниками SaO2 і дихання, а також ступенем вісцеро-абдомінальної диспропорції. Доведено, що при високій
внутрішньочеревній гіпертензії у новонароджених з гастрошизісом і омфалоцеле розвивається абдоміналь-ний компартмент-синдром, який негативно впливає на результати хірургічного лікування і який обов’язково
необхідно враховувати при визначенні хірургічної тактики у даного контингенту пацієнтів.
Висновки. Рівень внутрішньочеревного тиску у новонароджених з вродженими вадами розвитку передньої
черевної стінки має бути показом до вибору тактики лікування і метода хірургічної корекції вади. При висо-кому внутрішньочеревному тиску і вираженій вісцеро - абдомінальній диспропорції операціями вибору мають
бути  хірургічні  методики,  що  передбачають  збільшення  об’єму  черевної  порожнини  і  усунення  можливого
абдомінального компартмент - синдрому.

Ключові слова


омфалоцеле; гастрошизіс; внутрішньочеревний тиск; абдомінальний компартмент-синдром; хірургічне лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Sepbaeva AD, Geras'kin AV, Kucherov YuI, Zhirkova YuV, Teplyakova OV, Khamatkhanova EM, et al. Vliyanie povyshennogo vnutribryushnogo davleniya na funktsiyu dykhaniya i gemodinamiku pri pervichnoy plastike peredney bryushnoy stenki u novorozhdennykh detey s gastroshizisom i omfalotsele [The impact of increased intra-abdominal pressure on the respiratory function and hemodynamics in primary plastic anterior abdominal wall in newborn infants with gastroschisis and omphalocele]. Detskaya khirurgiya. 2009;3:39-42. (in Russian).

.2 Pohorilyi VV, Palamarchuk IuP, Fomin OO, Yakymenko OH, Konoplits'kyi VS, Honcharuk VB, et al. Likuvannia vistsero–abdominal'noi dysproportsii pry hastroshyzisi u ditei [Treatment viscero-abdominal imbalances in children with gastroschisis]. Khirurhiia dytiachoho viku. 2008;5(3):69-1. (in Ukrainian).

.3 Fofanov O.D. Diahnostyka i likuvannia syndromu vnutrishn'ocherevnoi hipertenzii pry abdominal'nii khirurhichnii patolohii u ditei [Diagnosis and treatment of hypertension syndrome with intra-abdominal surgical pathology in children]. Ukrains'kyi Zhurnal Khirurhii. 2010;2:48–4. (in Ukrainian).

.4 Sabirov DM, Batirov UB, Saidov AS. Vnutribryushnaya gipertenziya – real'naya klinicheskaya problema [Abdominal hypertension - a real clinical problem]. Vestnik intensivnoy terapii. 2006;1:21-23. (in Russian).

.5 Allen RG, Wrenn JE. Silon as a sac in the treatment of omphalocele and gastroschisis. J.Pediatr. Surg. 1969;4:3-8

.6 Baerg J, Kaban G, Tonitr J. Gastroschisis: a 16-year rewiew. J. Pediatr. Surg. 2003;38:771-774.

.7 Davis PJ, Koottayi S, Taylor A, Butt WW. Comparison of indirect methods of measuring intra-abdominal pressure in children. Intensive Care Med. 2005;31:471-5.

.8 Gross RE. A new method of surgical treatment of large omphaloceles. Surgery. 1948;24:277–292.

.9 Langer JC. Abdominal wall defects. World J. Surg. 2003;27(1):117–124.

.10 Schuster SR. A new method for staged repair of large omphaloceles. Surg. Gynecol. Obstet. 1967;125:837–850.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.1.23.2017.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. M. Gorbatyuk, K. T. Bertsun, Yu. P. Palamarchuk, O. O. Fomin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.