DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.1.23.2017.3

Імунна система у недоношених дітей

N. L. Aryaev, I. M. Shevchenko, H. M. El-Mezewghi, N. V. Shevchenko

Анотація


Мета дослідження - вивчення основних показників імунної системи недоношеної дитини.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено на базі ОНМедУ - в неонатологічному відділенні пологового будинку № 7 м.Одеси. Першу групу склали 62 дитини, народжених передчасно в терміні гестації 34-36 тижнів без перинатальних патологічних станів. Друга група (група контролю) була представлена 15 здоровими новонародженими, котрі народилися в терміні 38-40 тижнів гестації. Дослідження проводилося в перші 3 доби життя дитини методом проточної цитофлуориметрії.
Результати. Показано, що у дітей народжених передчасно відзначається зниження всіх показників неспецифічного імунітету, особливо рівня компонента комплементу C3 (F = 94,73, р <0,001). Відзначено статистично значуще зниження рівня імуноглобулінів А, G і М. Незрілість клітинного імунітету у недоношених дітей проявляється зниженням рівня Т-кілерів і В-лімфоцитів (F = 69,17, р <0,001і F = 21,41, р <0,001 ), а також зменшенням спонтанної функціональної активності імунологічних клітин.


Ключові слова


імунітет; недоношені діти; імуноглобуліни

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Anishchenko AV, Levchenko LA. Analiz zabolevaemosti i smertnosti nedonoshennykh novorozhdennykh, imeyushchikh dykhatel'nye rasstroystva, v usloviyakh krupnogo promyshlennogo regiona [Analysis of morbidity and mortality in preterm infants that have respiratory disorders in a large industrial region]. Mediko-sotsіal'nі problemi sіm’ї. 2011;16(2):29-36. (in Russian).

Nitochko KO. Analiz zakhvoriuvanosti nedonoshenykh novonarodzhenykh v zalezhnosti vid tryvalosti bezvodnoho promizhku [Analysis of the incidence of premature newborns depending on the duration of anhydrous interval]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2012;15(2 part 1):227-32. (in Ukrainian).

Sidel'nikova VM, Sukhikh GT. Nevynashivanie beremennosti: rukovodstvo dlya praktikuyushchikh vrachey [Incomplete pregnancy: A guide for clinicians]. Moscow: OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo»; 2010. 536 р. (in Russian).

Karakushikova AS. Immunologicheskie aspekty perinatal'noy patologii u nedonoshennykh detey [Immunological aspects of perinatal pathology in preterm infants] [autoabstract]. Almaty; 2010. 61 р. (in Russian).

Pertseva VA, Zakharova NI. Kharakteristika gumoral'nogo immuniteta nedonoshennykh novorozhdennykh detey v zavisimosti ot osobennosti techeniya neonatal'nogo perioda [Characteristics of humoral immunity in preterm newborns according to the peculiarities of the neonatal period]. RMZh. 2011;31:1990-4. (in Russian).

Shcherbak VA, Popova NG, Stepanova NN. Immunnaya sistema u nedonoshennykh detey, nifitsirovannykh virusom tsitomegalovirusa [The immune system of premature infants, nitisinone virus cytomegalovirus]. Dal'nevostochnyy meditsinskiy zhurnal. 2013;3:55-7. (in Russian).
Copyright (c) 2017 N. L. Aryaev, I. M. Shevchenko, H. M. El-Mezewghi, N. V. Shevchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.