DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.4.22.2016.8

КОМПЛЕКСНА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ НЕЧУЮЧИХ (СЛАБОЧУЮЧИХ) ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

A. Anistratenko

Анотація


Стаття присвячена проблемам української лінгводидактики у комплексній реабілітації дітей з сенсорними патологіями. Автор бере до уваги специфіку мовленнєвої діяльності в колі щоденних дій мультидисциплінарної команди фахівців, спрямованих на корекцію психомовного, когнітивного, біхевірестичного, психофізичного розвитку дитини раннього дошкільного віку.

Ключові слова


лінгводидактика; мовлення; українська мова; комплексна реабілітація; нейросенсорна глухота; глухонімота; ЗПМР; ранній дошкільний вік

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Savchuk OO. Reabilitatsiini posluhy Chernivets'koho oblasnoho navchal'no-reabilitatsiinoho tsentru [Rehabilitation services Chernivtsi Regional training and rehabilitation center] [Internet] Available from: http://kts-osvita.org.ua/ index.php?option=com_contО.ent&task=view&id=1179&Itemid=2 (in Ukrainian).

.2 Pentyliuk IM za red. Metodyka navchannia ukrains'koi movy v serednikh osvitnikh zakladakh [Methods of teaching Ukrainian language in secondary schools]. Kyiv:Lenvit; 2009.7p. (in Ukrainian).

.3 Yakovleva LM. Psykholohichnyi suprovid ditei-autystiv [Psychological support autistic children]. Kyiv: Redaktsii zahal'noped. Hazet; 2013.120s. (in Ukrainian).

.4 Lysty pro vykhovannia ditei z vadamy slukhu [Letters of educating children with hearing problems]. Poradnyk dlia bat'kiv naimolodshykh ditei. – Lyst III. John Tracy clinic & L'viv; 2007.28s. (in Ukrainian).

.5 Suvorov AV. Prichiny zaderzhki rechevogo razvitija pri rannej gluhote [The causes of delayed speech development in case of early deafness]. Materialy konferencii «Rech' v obshhenii: psihologicheskie, psiholingvisticheskie, defektologicheskie i psihoterapevticheskie aspekty». Moskva: Psihologicheskij institut Rossijskoj akademii obrazovanija; 2009, p. 70-72 (in Russian).

.6 Il'iana V. Vyvchennia stanu sformovanosti fonematychnykh protsesiv u ditei iz porushenniamy movlennievoho rozvytku v konteksti poperedzhennia dysleksii [The study of phonemic formation processes in children with impaired speech development in the context of prevention dysleksiy]. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia. 2014;4(72):31-39(in Ukrainian).

.7 Moroz BS, Ovsianyk VP, Borysenko OM ta in.; za red. Kolupaievoi AA, Moroza BS. Dity z porushenniam slukhu: krok za krokom vid diahnostyky do inkliuzii [Children with hearing impairment, step by step from diagnosis to inclusion]: posib. dlia fakhivtsiv ta bat'kiv. Kyiv: OT Rostunov, 2013.104s. (in Ukrainian).

.8 Lytovchenko SV za red. Osoblyvosti rozvytku, vykhovannia ta navchannia ditei z porushenniamy slukhu doshkil'noho viku [Features of development, education and training of children with hearing preschool children]: naukovo-metodychnyi po sibnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka; 2011. 128s. (in Ukrainian).

.9 Anistratenko A. «Rannie vtruchannia» u systemi navchal'no-vykhovnykh ta medyko-reabilitatsiinykh zakhodiv u roboti z dit'my rann'oho doshkil'noho viku z orhanichnymy urazhenniamy nervovoi systemy ["Early intervention" in the system of educational, medical and rehabilitation work with children in early school age with organic lesions of the nervous system]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna: perspektyvy rozvytku ta innoivtsiini tekhnolohii medychnoi dopomohy novonarodzhenym» (Chernivtsi, 10-11 veresnia 2015 r.) [Internet] Available from: https://drive.google.com/a/bsmu.edu.ua/file/d/0B_9-xIeUR0KzZTktQUNub2ZMM28/view (in Ukrainian).

.10 Anistratenko AV. Istoriia formuvannia ta praktychna linhvodydaktychna robota u kompleksnii reabilitatsii nechuiuchykh (slabochuiuchykh) ditei rann'oho doshkil'noho viku v ChONRTs №1 [The history of formation and practical linguodidactic work in rehabilitation of deaf (deaf) children in early school age CHONRTS №1]. Current issues of Social studies and History of Medicine. 2016; spetsvypusk:81-85 (in Ukrainian).

.11 Sataeva AI. Kohlearnaja implantacija kak sredstvo pomoshhi gluhim detjam [Cochlear implantation as a means of helping deaf children]. Vospitanie i obuchenie detej s narushenijami razvitija. 2006;1:55-61 (in Russian).

.12 Fomichova LI. Proektuvannia navchannia yak zasib intelektual'noho rozvytku doshkil'nykiv z vadamy slukhu [Designing training as a means of intellectual development of preschool children with hearing problems]: operatsional'no-znakovyi pidkhid. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora psykholohichnykh nauk. Rukopys. Kyiv;1997.1080 s. (in Ukrainian).
Copyright (c) 2017 A. Anistratenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.