DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IV.3.13.2014.5

ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ «СПЕЦІАЛІСТ» ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ НА КАФЕДРІ НЕОНАТОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

T.M. Klimenko, O.A. Serdtseva, T.V. Sandulyak

Анотація


Розглядається необхідність та шляхи вдосконалення моделі «лікар-спеціаліст» з неонатології для перинатальних центрів. Поданий досвід роботи зі створення такої моделі в сучасних умовах реформування системи післядипломної освіти в Україні. Під час модернізації й удосконалення структури та змісту поняття «лікар-спеціаліст» для перинатальних центрів основну увагу приділено інноваційним інтерактивним технологіям навчання в реальних та учбових ситуаціях, впровадженню європейських норм та стандартів знань, вмінь і практичних навичок, інтеграції слухачів у світовий науковий простір.


Ключові слова


модель спеціаліста неонатолога для перинатального центру; досвід інтерактивного післядипломного навчання лікарів

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Avramenko TV. Stan nadannia perynatalnoi medychnoi dopomohy v Ukraini [State of perinatal health care in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2012;2(1):6-10. (in Ukrainian).

.2 Znamenskaya TK. Prioritetnye napravleniya razvitiya perinatal'noy sluzhby v Ukraine [Priority areas for the development of perinatal services in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2011;1(2):6-11.(in Russian).

.3 Poliachenko YuV, Perederii YuV, Volosovets OP, ta in. Medychna osvita u sviti ta Ukraini: dodyplomna ta pisliadyplomna osvita, bezperervnyi profesiinyi rozvytok [Medical education in the world and in Ukraine: undergraduate and postgraduate education, continuous professional development]. Kyiv: Knyha plius; 2005. 384 s. (in Ukrainian).

.4 Pro vdoskonalennia orhanizatsii nadannia medychnoi dopomohy materiam ta novonarodzhenym u perynatalnykh tsentrakh [On improving the organization of medical care for mothers and newborns in perinatal centers]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 31.10.2011 r. №726 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2011 [tsytovano 2014 Ver 9]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0068-12 (in Ukrainian).

.5 Pro zatverdzhennia Prymirnoho statutu Perynatalnoho tsentru zi statsionarom ta Prymirnoho polozhennia pro Perynatalnyi tsentr u skladi zakladu okhorony zdorovia [On approval of the Model Statute of the Perinatal Center with a hospital and the Model Statute of the Perinatal Center within a healthcare facility]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 15.08.2011 r. № 514. [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2011 [tsytovano 2014 Ver 9]. Dostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0514282-11(in Ukrainian).

.6 Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ Ukrainy vid 15.08.2011 r. № 514 Pro zatverdzhennia Prymirnoho statutu Perynatalnoho tsentru zi statsionarom ta Prymirnoho polozhennia pro Perynatalnyi tsentr u skladi zakladu okhorony zdorovia[On approval of the Model Statute of the Perinatal Center with a hospital and the Model Regulation of the Perinatal Center within a health care facility]. Nakaz MOZ Ukrainy № 160 vid 12.03.2012 r. [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2012 [tsytovano 2014 Ver 19]. Dostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0160282-12 (in Ukrainian).

.7 Senatorova HS, Tytova NS. Vykladannia neonatolohii na dodyplomnomu etapi v umovakh reformuvannia vyshchoi osvity[Teaching neonatology at the undergraduate stage in the context of higher education reform]. V: Materialy nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu z nahody 85-richchia KhMAPO ta 30 - richchia zasnuvannia kafedry neonatolohii. 2008 Zhov 2-3; Kharkiv. Kharkiv:Prapor. 2008. S.35-9. (in Ukrainian).

.8 Bulakh IV, Volosovets OP, Hzhehotskyi MR, ta in. Systema zabezpechennia yakosti pidhotovky medychnykh kadriv v Ukraini[Quality Assurance System for Medical Training in Ukraine]. Kyiv: Knyha plius. 2007. 40s.

.9 Klymenko TM, Sanduliak TV, Sertseva OA, Zakrevskyi AM, Karapetian OIu. Udoskonalennia pisliadyplomnoi pidhotovky likariv sumizhnykh spetsialnostei na tsykli «Innovatsiini tekhnolohii vykhodzhuvannia, diahnostyky ta likuvannia patolohii novonarodzhenykh»[ Improvement of post–graduate education of doctors of related occupations at the innovation technologies in newborn caring, diagnostics and pathology treatment cycle]. Medychna osvita. 2011;3:85-7. (in Ukrainian).

.10 Shunko YeIe. Vprovadzhennia kontseptsii podalshoho rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini[Concept introduction of the further development of the perinatal help in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2012;2(2):11-6. (in Ukrainian).

.11 Trappl R, Marz R. «Die theoretische und praktische Einführung in Wissenschaft und Medizin» in einem speziellen Studienmodus. Leitschrift für Medizinische Ausbildung. 2002;19(2):238-41.
Copyright (c) 2017 Т. М. Клименко, Е. А. Сердцева, Т. В. Сандуляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.