DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IV.3.13.2014.14

ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНФАНТИЛЬНИХ ГЕМАНГІОМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНУВАННЯ

I. Benzar, О. Polulyakh

Анотація


Метою дослідження було встановити ультразвуко-ві ознаки (інфантильних гемангіом (ІГ) залежно від клінічної
стадії за умови природного перебігу і на фоні лікування. У до-слідження включено 76 дітей з клінічними ознаками ІГ мʼ'яких
тканин віком від 1 місяця до 1,5 року. УЗД проводили з вико-ристанням лінійного датчика 12-3 MHz у режимі сірої шка-ли і кольорового допплерівського сканування (КДС). Виділено
три клінічні групи пацієнтів: (1) пацієнти, які отримували
системне лікування пропранололом (n=28), (2) пацієнти, яким
проводилось місцеве лікування маззю пропранололу (n=14),
контрольна група (n=20), у якій проводилось лише спостере-ження. У режимі сірої шкали визначали ехоструктуру, розмі-ри ІГ. За результатами КДС виділено 4 стадії активності ІГ
– продромальну, проліферації, стабілізації, регресу. Найбільш
агресивний ріст ІГ відбувається у фазу проліферації, що є
об'єктивною ознакою призначення системної терапії. Трива-лість фази проліферації у контрольній групі складала 25±4,8
тижня, на фоні системного лікування ẞ-блокаторами її три-валість скорочувалася до 2±1,4 тижня. Місцеве лікування за-стосовували у випадку поверхневих уражень, при яких визна-чення стадії є утрудненим. Основною метою УЗД у цій групі
є вимірювання глибини ураження. Зроблено висновок, що УЗД
у режимі КДС є об’єктивним методом оцінки стадійності пе-ребігу та ефективності лікування інфантильних гемангіом.
Ознакою ефективності системного лікування ІГ є скорочення
фази проліферації. Недоліком УЗД є обмеження площі візуалі-зації, складність діагностики поверхневих плоских уражень.


Ключові слова


інфантильна гемангіома; ультразвукове дослідження; пропранолол; кольорове допплерівське сканування

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Urban P, Poetke M, Philipp CM, Müller U, Berlien HP. Colour Coded Duplex Sonography is Superior to MRI in the Evaluation of Infantile Haemangioma. Ultrasound in Medicine and Biology. 2011;37(8):71-2.

.2 Paltiel HJ, Burrows PE, Kozakewich HP, Zurakowski D, Mulliken JB. Soft-tissue vascular anomalies: utility of US for diagnosis. Radiology. 2000;214:747-54. doi: 10.1148/radiology.214.3.r00mr21747

.3 Dubois J, Alison M. Vascular anomalies: what a radiologist needs to know. Pediatr Radiol. 2010;40(6):895-905. doi: 10.1007/s00247-010-1621-y.

.4 Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomasand vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics. Plast Reconstr Surg. 1982;69:412-22. doi: 10.1097/00006534-198203000-00002

.5 Burrows PE, Laor T, Paltiel H, Robertson RL. Diagnostic imaging in the evaluation of vascular birthmarks. Dermatol Clin. 1998;16:455-88. doi: 10.1016/s0733-8635(05)70246-1

.6 Dubois J, Garel L. Imaging and therapeutic approach of hemangiomas and vascular malformations in the pediatric age group. Pediatr Radiol. 1999;29:879-93. doi: 10.1007/s002470050718

.7 Mattassi R, Loose DA, Vaghi M, editor. Hemangiomas and Vascular Malformations An Atlas of Diagnosis and Treatment. Springer Verlag Italia. 2009. 321 p.

.8 Dubois J, Alison M. Vascular anomalies: what a radiologist needs to know. Pediatr Radiol. 2010;40(6):895-905.

.9 Mulliken JB, Rogers GF, Marler JJ. Circular excision of hemangioma and purse-string closure: the smallest possible scar. Plast Reconstr Surg. 2002;109(5):1544-54.

.10 Tanner JL, Dechert MP, Frieden IJ. Growing up with a facial hemangioma: Parent and child coping and adaptation. Pediatrics. 1998;101:446-52.

.11 Polyaev YuA, Postnikov SS, Myl'nikov AA, Garbuzov RV, Narbutov AG, Shimanovskiy NL. Novye vozmozhnosti v lechenii infantil'nykh gemangiom s pomoshch'yu popranolola [New capabilities in treatment of infantile hemangiomas using propranolol]. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2012;18(2):94-103. (in Russian).

.12 Storch CH, Hoeger PH. Propranolol for infantile haemangiomas: insights into the molecular mechanisms of action. Br J Dermatol. 2010;163(2):269-74. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.09848.x.
Copyright (c) 2017 І. М. Бензар, О. К. Полулях

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.