Про журнал

Медичний науково-практичний журнал «НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА» заснований у вересні 2011 року.

Транслітерація назви журналу: Neonatologìâ, hìrurgìâ ta perinatalʹna medicina (Online)
Скорочена назва журналу: Neonatol. hìr. perinat. med. (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011 р.

Ідентифікатор друкованого медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа R30-02791 згідно   Рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 07.03.2024 р. № 690.

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ:

Буковинський державний медичний університет (м.Чернівці, Україна)

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України» (м.Київ, Україна)

Міжнародний стандартний серійний номер журналу: ISSN 2226-1230 (print); ISSN 2413-4260 (online)

DOI: 10.24061/2413-4260 https://www.doi.org/10.24061/2413-4260

Передплатний індекс журналу у каталогу періодичних видань «Укрпошта» 89773.

Галузь науки - Медицина

Код спеціальності: 222 - Медицина; 228 - Педіатрія

Журнал є офіційним засобом масової інформації, публікується як періодичне друковане видання українською та англійською мовами і здійснює свою діяльність відповідно до закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993 , N 1, ст. 1, зі змінами N 2051-VIII (2051-19 від 18.05.2017 р.); закону України «Про медіа» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2023, №№ 47-50, ст.120).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 893 від 04.07.2013 року журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, розділ «медицина». Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. за №32, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.01.2018 р. за № 148/31600, журнал включено до Переліку наукових фахових видань України та присвоєно категорію "Б" строком на два роки.

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600, згідно Наказу МОН України від 17.03.2020 р. за № 409, видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорія «Б».

Журнал перенесено з категорії "Б" до категорії "А" згідно Наказу МОН України  від 23.08.23 за №1035.

До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять провідні фахівці з неонатології, акушерства та гінекології, педіатрії, дитячої хірургії, медичної генетики  та інших спеціальностей України та країн зарубіжжя (США, Великобританії, Австрії, Польщі, Італії, Грузії, Азербайджану, Узбекістану, Вірменії, Молдови).

Мета журналу - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів перинатальної медицини в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в неонатології та неонатальній хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, медичній генетиці та інших дисциплінах; формування наукового і клінічного світогляду лікарів і медичних сестер в режимі міждисциплінарної інтеграції; допомога практичній охороні здоров'я у впровадженні принципів доказової медицини, актуалізації принципів етики і деонтології для підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, матерям і новонародженим, дітям всіх вікових категорій.

Журнал випускається в друкованій формі з періодичністю 4 номери на рік (1 раз в 3 місяці) і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет на офіційному сайті журналу.

Офіційний сайт журналу: Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа "URAN", Проєкт «Наукова періодика України"  http://neonatology.bsmu.edu.ua/

e-mail: neonatology@bsmu.edu.ua

Редакційна підготовка для публікації матеріалів в журналі «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» платна. Оплата здійснюється після рецензування статей та схвалення до друку, про що авторів повідомляють додатково.

Публічний договір (оферта) 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ:

Одержувач платежу: Громадська організація "Медична освіта, наука і практика”,

Код ЄДРПОУ 45284000

сайт: https://www.med-onp.org/

e-mail: mesp2024@gmail.com

IBAN: UA613052990000026000001809902 (для платежів у гривні)

IBAN: UA973052990000026002021808840 (для платежів у доларах)

IBAN: UA633052990000026006021809607 (для платежів у євро)

Примітка: у призначені платежу вказати: "Благодійний внесок"

Друкована версія журналу розсилається згідно державного реєстру України в усі провідні бібліотеки, державні установи та вищі медичні навчальні заклади України.

Електронна версія журналу представлена на сайтах:

Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського (м Київ, Україна) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

Репозитарій "Інтелектуальні фонди БДМУ", Періодичні видання БДМУ  http://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6

CrossRef  https://www.crossref.org/

Scopus https://www.scopus.com/sourceid/21101101210

DOAJ  https://doaj.org/

WorldCat  https://www.worldcat.org/

Google Akademi  https://scholar.google.com.ua/

Index Copernicus  https://journals.indexcopernicus.com/

BASE  https://www.base-search.net/

Scilit  https://www.scilit.net/publisher-requirements

Електронне резервне копіювання і збереження доступу до журналу забезпечено шляхом використання CLOCKSS. Видавничий маніфест CLOCKSS - http://neonatology.bsmu.edu.ua/gateway/clockss

На електронному сайті журналу передбачено архівування PKP PN.

Публікаційна етика журналу відповідає положенню «Єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали, підготовці та редагування біомедичних публікацій» Міжнародного Комітету Редакторів Медичних Журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) http://www.icmje.org/

Редакція журналу підтримує міжнародні принципи наукових публікацій згідно рекомендацій Комітету з етики публікацій (COPE), Довіднику журналів відкритого доступу (DOAJ), Асоціації наукових видавців відкритого доступу (OASPA) та Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME). 

НАУКОВА РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ

Редакційно-видавничий відділ Буковинського державного медичного університету, Код ЄДРПОУ 02010971

Адреса: 58002, Чернівці, площа Театральна, 2

Керівник відділу - Волошенюк Ірина Олексіївна

Контактний телефон: +38 (0372) 52-39-63

e-mail: print@bsmu.edu.ua

Матеріали для публікації та супровідні документи подаються на офіційний web-сайт журналу: http:// neonatology.bsmu.edu.ua/

е-mail: neonatology@bsmu.edu.ua

Контактний телефон відповідального редактора web-сайту журналу:

+38(050)5606138 Годованець Олексій Сергійович

Листування з питань видавничої діяльності:

Контактна адреса: Проф. Годованець Юлія Дмитрівна.

Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»

Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, 58002, м.Чернівці, Україна

е-mail: neonatology@bsmu.edu.ua

Контактний телефон: +38 (050)6189959

Листування з питань розміщення реклами та інформації про лікарські засоби:

ТОВ «Редакція журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»

Адреса: 04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4Б, оф. 47

Код ЄДРПОУ 42656224

Директор видавництва - Кушнір Віталій Миколайович

Контактні телефони: +380673270800

e-mail: v.kushnir1111@gmail.com

Передплатний індекс журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»: 89773. 

Передплата проводиться через редакційний відділу журналу. Зразок анкети передплати представлено на сайті ВГО «Асоціація неонатологів України»

web-сайт: http://neonat.org.ua/uk/

Заповнену анкету надсилати на e-mail: v.kushnir1111@gmail.com

 

Поточний номер

Том 14 № 2(52) (2024): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-07-04

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски