АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ GSTS У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З. Р. Кочерга, С. В. Подольська, Н. Г. Горовенко

Анотація


З метою визначення алельного поліморфізму генів глутатіон-S-трансфераз GSTT1 та GSTM1 у здорових новонароджених, недоношених дітей та новонароджених із затримкою внутрішньоутробного росту (ЗВУР) проведено дослідження крові пуповини 119 новонароджених Івано-Франківської області (57 здорових доношених дітей, 34 новонароджених зі ЗВУР та 28 недоношених новонаро-джених). Матеріалом для молекулярно-генетичного до-слідження була кров пуповини новонароджених. Алельний поліморфізм генів GSTT1 та GSTM1 визначали згідно мо-дифікованого протоколу мультиплексної полімеразної лан-цюгової реакції за M. Arand, R. Muhlbauer. Гомозиготному стану делеційного алеля у особи («нульовому генотипу») відповідала відсутність відповідних ампліфікатів, що свідчило про наявність генотипів GSTT1«–»та GSTM1«–». Для статистичного аналізу отриманих даних використа-но критерій χ2 Пірсона; при об’ємі вибірки не більше 10 спостережень – критерій χ2 з поправкою Йєтса. За результатами аналізу отриманих даних встановле-но, що частота поліморфного варіанту GSTМ1«+» у всіх новонароджених області склала 43,70 %, частота полі-морфного варіанту GSTМ1 «–» – 56,30 %. Виявлено віро-гідну різницю між частотами делеційного варіанту гена
GSTM1 у здорових новонароджених та новонароджених
із ЗВУР: 45,61 та 70,58 % відповідно. Алельний варіант
GSTM1«+» склав відповідно 54,39 та 29,41 % . Доведено
перевагу носіїв поєднань делеційних варіантів алелей ге-нів GSTМ1«–»/GSTТ1«–» у групі новонароджених зі ЗВУР
(14,70 %) порівняно з такими у здорових новонароджених
(3,50 %). Отримані нами дані також продемонстрували
асоціацію нефункціонального алеля гена GSTМ1 і ЗВУР у
обстежених новонароджених Прикарпаття.


Ключові слова


алельний поліморфізм; гени глутатіон-S-трансфераз; здорові новонаро-джені; недоношені діти; новонароджені із за-тримкою внутрішньоутробного росту

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Література

1. Шунько Є.Є. Впровадження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в Україні / Є.Є. Шунько
// Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2011. – Т.І, №1.- С.10-16.

2. Знаменская Т.К. Приоритетные направления развития перинатальной службы в Украине / Т.К. Знаменская //
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2011. – Т. І, №2.- С.6-11.

3. Горовенко Н.Г. Роль спадкових факторів урозвиткуперинатальної патології новонароджених / Н.Г.Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська // Сучасна педіатрія. – 2007. – №1 (14). – С. 162-168.

4. Аналіз внеску поліморфних варіантів генів GSTT1, GSTM1, GSTP1 у розвиток критичних станів та органних
дисфункцій у недоношених новонароджених з низькою масою тіла / Н.Г. Горовенко, Є.Є. Шунько, З.І. Россоха [та
ін.] // Здоровье женщины. – 2010. – №5 (51). – С.180–184.

5. Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при наро-дженні // Наказ МОЗ України № 584 від 29.08.2006р. – К., 2006.

6. A multiplex polymerase chain reaction protocol for the simultaneous analysis of the glutathioneS-transferase GSTM1
and GSTT1 polymorphisms / M. Arand, R. Muhlbauer, J. Hengstler [et al.] // Anal. Biochem. – 1996. – Vol. 236. – P. 184-186.

7. Maternal Smoking, GSTM1 and GSTT1 polymorphism and susceptibility to adverse pregnancy outcomes / R.
Grazuleviciene, A. Danileviciute, R. Nadisauskiene [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2009. −Vol.6.− P.1282-1297.

8. Low level maternal smoking and infant birth weight reduction: genetic contributionsof GSTT1 and GSTM1
polymorphisms / A. Danileviciute, R. Grazuleviciene, A. Paulauskas [ et al.] // BMC Pregnancy Childbirth.− 2012.− Vol. 26., №12.−Р.161.

9. Interaction between GSTM1/GSTT1 polymorphism and blood mercury on birth weight / B.E. Lee, Y.C. Hong, H. [ et
al.] // Environ Health Perspect. – 2010.− Vol.118.− P.437-43.

10. Birth weight of Korean infants is affected by the interaction of maternal iron intake and GSTM1 polymorphism /
J.Hur, H. Kim, E.H. Ha [ et al.] // J. Nutr. – 2013.− Vol.143.− P. 67-73.
DOI: https://doi.org/10.24061/2226-1230.3(13).2014.36202.%p

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 З. Р. Кочерга, С. В. Подольська, Н. Г. Горовенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.