КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • О. Годованець Буковинський державний медичний університет, Україна
  • Ю. Нечитайло Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.5

Ключові слова:

діти; передчасне народження; гастроінтестинальна система; травна дисфункція; порушення харчової толерантності; α1-антитріпсин; фекальна еластаза 1, секреторний IgА, PMN-еластаза; альбумін.

Анотація

Неонатальний період є визначальним щодо становлення постнатальної адаптації та формування здоров’я і якості життя. Передчасне народження дитини за умов гіпоксії та морфо- функціональної незрілості передбачає високий ризик порушень адаптації у постнатальному періоді, обумовлюючи формування функціональних та хронічних захворювань у подальші роки життя. Перебіг неонатального періоду може характеризуватися як перехідними станами внаслідок становлення фізіологічної адаптації, так і розвитком дисфункції систем органів, зокрема травної системи, що є
наслідком патологічного пологового стресу при реалізації несприятливих факторів під час вагітності та пологів у матері. Своєчасне виявлення та корекція ранніх проявів гастроінтестинальної дисфункції при перинатальній патології дозволить удосконалити підходи до надання медичної допомоги новонародженим, зокрема передчасно народженим дітям, повинно бути спрямовано як на стабілізацію стану дитини, так і на попередження розвитку у подальшому її віддалених наслідків.
Мета дослідження. Вивчити особливості клініко- лабораторних показників порушень функціонального стану кишечника при перинатальній патології у передчасно народжених дітей.
Матеріали та методи дослідження. Проведено комплексне клініко- лабораторне обстеження передчасно народжених дітей гестаційного віку 34-36 тижнів, які мали ознаки порушень функціонального стану гастроінтестинальної системи при перинатальної патології в ранньому неонатальному періоді. І групу склали 55 дітей з клінічними ознаками перинатальної патології важкого ступеня; IІ (контрольну) групу відповідно склали 50 умовно здорових дітей того ж гестаційного віку. Критеріями виключення були новонароджені діти, які мали діагностовано вроджені вади розвитку.
Перелік лабораторних показників функціонального стану кишечника включав: рівень α1-антитріпсину (А1АТ), секреторного IgА (sIgА), фекальної еластази 1 (ФЕ-1), PMN-еластази та альбуміну у копрофільтраті новонароджених дітей на першому тижні життя. Методики визначення показників: за допомогою ензим-зв’язаного імуносорбентного методу (ELISA) на базі українсько- німецької лабораторії «БУКІНТЕРМЕД» (м.Чернівці, Україна). Наукові дослідження виконані з дотриманням положень GCP (1996 рік), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових досліджень за участю людини (1964-2008 рр.), наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 523 від 12.07.2012 р.). Протокол наукового дослідження Комісії з питань біомедичної етики БДМУ від 12.09.2015 р. Інформована письмова згода від батьків пацієнтів була отримана перед початком дослідження з роз’ясненням мети, завдань та методів лабораторного дослідження. Статистична обробка результатів здійснювалася з використанням програмного забезпечення «STATISTICA» (StatSoft Inc., USA, Version 10). Порівняння кількісних показників з нормальним розподілом проведено з використанням t-критерію Стьюдента, вірогідність відмінностей вважалася статистично значущою при р<0,05.
Дослідження проведені в рамках виконання наукової тематики кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету: НДР «Удосконалення напрямків прогнозування, діагностики і лікування перинатальної патології у новонароджених та дітей раннього віку, оптимізація схем катамнестичного спостереження та реабілітації» (0115U002768, термін виконання 01.2015 р. – 12.2019 р.); НДР «Хронобіологічні й адаптаційні аспекти та особливості вегетативної регуляції при патологічних станах у дітей різних
вікових груп» (0122U002245, термін виконання 01.2020 р. – 12.2024 р.).
Результати досліджень та їх обговорення. У передчасно народжених дітей з клінічними формами перинатальної патології було відмічено значну частоту синдрому вегето- вісцеральної дисфункції, яка супроводжувалася порушеннями функціонального стану гастроінтестинальної системи. Клінічними ознаками дисфункції були: відсутність або зниження смоктального рефлексу, зригування, стаз, парез кишечника, затримка відходження меконію, метеоризм, гепатомегалія. Із загальної кількості 43,6 % новонароджених мали ознаки поліорганної недостатності. Лабораторні
дослідження копрофільтрату показали підвищення рівня показників А1АТ, sIgA, PMN-еластази, альбуміну при зниженні рівня ФЕ-1, що є взаємозалежними критеріями, які підтверджують наявність та певним чином пояснюють патофізіологічні механізми проявів дисфункції травної системи. Зокрема, зниження толерантності до ентерального харчування у новонароджених відбувається на фоні недостатньої активності протеолітичних ферментів підшлункової залози, активації місцевої алергічної реакції та підвищення проникливості слизової оболонки кишечника, що на тлі місцевого запалення спричиняє ризик підвищеної транслокації мікроорганізмів та токсинів у кров’яне русло, наслідком чого є поглиблення проявів ендотоксикозу при важких формах перинатальній патології.
Висновки.
1. Важкі захворювання перинатального періоду у передчасно народжених дітей, клінічними ознаками яких є поліорганна дисфункція, потребують своєчасної діагностики порушень функціонального стану травного тракту.

2. Неінвазивні лабораторні маркери з використанням копрофільтрату (А1АТ, ФЕ-1, sIgA, PMN-еластаза, альбумін), поряд з клінічними ознаками, надають можливість уточнення гастроінтестинальної дисфункції з урахуванням її патофізіологічних механізмів, що спрямовано на відповідну корекцію лікувальних заходів.

Посилання

Voloshyn KV, Kovalivska SO, Krutenko NV, Tsiura OM, Shlieienko HO. Analiz struktury patolohii orhaniv shlunkovo-kyshkovoho traktu u ditei. [Analysis of the structure of the pathology of the organs of the gastrointestinal tract in children] Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2021;8:22-31. doi: 10.26565/2617-409X-2021-8-02 (in Ukrainian)

Lytvynova ON, Krylova HO. Analiz osoblyvostei poshyrenosti ta zakhvoriuvanosti khvorob orhaniv travlennia sered ditei. [Analysis of the prevalence and morbidity of diseases of the digestive organs among children.] Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2023;4:18-22. doi: 10.11603/1681-2786.2023.4.14421 (in Ukrainian)

Dutta S, Singh B, Chessell L, Wilson J, Janes M, McDonald K, et al. Guidelines for feeding very low birth weight infants. Nutrients. 2015;7(1):423-42. doi: 10.3390/nu7010423

Evidence-Based Medicine Group, Neonatologist Society, Chinese Medical Doctor Association. Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of feeding intolerance in preterm infants. Chinese J Contemp Pediatr. 2020;22(10):1047-55. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2008132

Chang L, Lembo A, Sultan S. American Gastroenterological Association Institute Technical Review on the pharmacological management of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2014;147(5):1149-72. doi: 10.1053/j.gastro.2014.09.002

Gonzaléz-Candia A, Arias PV, Aguilar SA, Figueroa EG, Reyes RV, Ebensperger G, Llanos AJ, Herrera EA. Melatonin Reduces Oxidative Stress in the Right Ventricle of Newborn Sheep Gestated under Chronic Hypoxia. Antioxidants (Basel). 2021; Oct 22;10(11):1658. doi: 10.3390/antiox10111658

Arévalo Sureda E, Pierzynowska K, Weström B, Sangild PT, Thymann T. Exocrine Pancreatic Maturation in Pre-term and Term Piglets Supplemented With Bovine Colostrum. Front Nutr [Internet]. 2021[cited 2023 Aug 13];8:687056. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.687056/full doi: 10.3389/fnut.2021.687056

Wieczorek-Filipiak M, Drzymała-Czyż S, Szczepanik M, Miśkiewicz-Chotnicka A, Wenska-Chyży E, Moczko JA, et al. Fecal elastase-1 in healthy children up to 2 years of age: a cross-sectional study. Dev Period Med. 2018;22(2):123-7. doi: 10.34763/devperiodmed.20182202.123127

Taylor CJ, Chen K, Horvath K, Hughes D, Lowe ME, Mehta D, et al. ESPGHAN and NASPGHAN Report on the Assessment of Exocrine Pancreatic Function and Pancreatitis in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61(1):144-53. doi: 10.1097/MPG.0000000000000830

Lam KW, Leeds J. How to manage: patient with a low faecal elastase. Frontline Gastroenterol. 2019;12(1):67-73. doi: 10.1136/flgastro-2018-101171

Münch A, Garten L, Bührer C. Protracted maturation of pancreatic-specific elastase 1 excretion in preterm infants of extremely low gestational age. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;56(5):532-6. doi: 10.1097/MPG.0b013e31827fb091

Khan A, Vege SS, Dudeja V, Chari ST. Staging exocrine pancreatic dysfunction. Pancreatology. 2022;22(1):168-72. doi: 10.1016/j.pan.2021.11.005

Domínguez-Muñoz JE, D Hardt P, Lerch MM, Löhr MJ. Potential for Screening for Pancreatic Exocrine Insufficiency Using the Fecal Elastase-1 Test. Dig Dis Sci. 2017;62(5):1119-30. doi: https://doi.org/10.1007/s10620-017-4524-z

Siddiqui I, Majid H, Abid S. Update on clinical and research application of fecal biomarkers for gastrointestinal diseases. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2017;8(1):39-46. doi: https://doi.org/10.4292/wjgpt.v8.i1.39

Kosek M, Haque R, Lima A, Babji S, Shrestha S, Qureshi S, et al. Fecal markers of intestinal inflammation and permeability associated with the subsequent acquisition of linear growth deficits in infants. Am J Trop Med Hyg. 2013;88(2):390-6. doi: 10.4269/ajtmh.2012.12-0549

Campeotto F, Kapel N, Kalach N, Razafimahefa H, Castela F, Barbot L, et al. Low levels of pancreatic elastase 1 in stools of preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2002;86(3):F198-9. doi: 10.1136/fn.86.3.f198

Rodríguez-Benítez MV, Gámez-Belmonte R, Gil-Campos M, Hernández-Chirlaque C, Bouzas PR, Sánchez de Medina F, et al. Premature birth infants present elevated inflammatory markers in the meconium. Frontiers in Pediatrics[Internet]. 2021[cited 2024 Jan 8];8:627475. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.627475/full doi: 10.3389/fped.2020.627475

Mahdally SM, Izquierdo M, Viscardi RM, Magder LS, Crowley HM, Bafford AC, et al. Secretory-IgA binding to intestinal microbiota attenuates inflammatory reactions as the intestinal barrier of preterm infants matures. Clin Exp Immunol. 2023;213(3):339-56. doi: 10.1093/cei/uxad042

Chen YY, Tun HM, Field CJ, Mandhane PJ, Moraes TJ, Simons E, et al. Impact of Cesarean Delivery and Breastfeeding on Secretory Immunoglobulin A in the Infant Gut Is Mediated by Gut Microbiota and Metabolites. Metabolites[Internet]. 2023[cited 2024 Feb 7];13(2):148. Available from: https://www.mdpi.com/2218-1989/13/2/148 doi: 10.3390/metabo13020148

Howarth C, Banerjee J, Eaton S, Aladangady N. Biomarkers of gut injury in neonates–where are we in predicting necrotising enterocolitis. Frontiers in Pediatrics[Internet]. 2022[cited 2024 Feb 7];10:1048322. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2022.1048322/full doi: 10.3389/fped.2022.1048322

Lenz M, Maiberger T, Armbrust L, Kiwit A, Von der Wense A, Reinshagen K, et al. cfDNA and DNases: New Biomarkers of Sepsis in Preterm Neonates – A Pilot Study. Cells[Internet]. 2022[cited 2024 Jan 2];11(2):192. Available from: https://www.mdpi.com/2073-4409/11/2/192 doi: 10.3390/cells11020192

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Годованець, О., & Нечитайло, Ю. (2024). КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 28–33. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.5