ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЯК НАСЛІДОК НАКОПИЧЕННЯ 137CS

Автор(и)

  • А. Живецька- Денисова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • І. Воробйова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • Л. Лозова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • В. Ткаченко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • О. Волошин Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
  • С. Толкач ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • О. Шамаєва ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • С. Стрижак ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.11

Ключові слова:

невиношування вагітності; плацента; 137Cs; перекисне окислення ліпідів; глутатіон; система антиок- сидантного захисту.

Анотація

На сьогоднішній день немає єдиної думки щодо патогенезу невиношування вагітності. У сучасному житті на здоров’я
людини істотно впливають фактори зовнішнього середовища. У зв’язку з цим через 37 років після аварії на Чорнобильській АЕС залишається актуальним питання про віддалені цитогенетичні та спадкові ефекти у нащадків батьків, уражених радіацією. Забруднені радіонуклідами екосистеми є джерелом радіації для людини. Внутрішнє опромінення є однією з причин репродуктивних втрат. Радіаційний стрес впливає на перебіг окисно- відновних процесів в організмі. Біохімічні показники є маркерами впливу факторів зовнішнього середовища на людину. Дослідження присвячено визначенню стану перекисного гемостазу при невиношуванні вагітності.
Мета дослідження – визначити особливості функціонування системи детоксикації при невиношуванні вагітності внаслідок накопичення 137Cs.
Матеріал і методи дослідження. До першої (дослідної) групи увійшли жінки з репродуктивними втратами в анамнезі
та ознаками переривання поточної вагітності; до другої (контрольної) групи – жінки з неускладненим анамнезом та перебігом вагітності. Додатково перша група була розподілена на підгрупи за результатами вагітності: А – 38 жінок, які народили в 37-40 тижнів, незважаючи на ускладнений перебіг поточної вагітності, В – 13 жінок, які народили в 28-36+ 6 тижнів, С – 9 жінок, які народили в 22-27+ 6 тижнів. Стан перекисного гемостазу у жінок вивчали за допомогою біохімічних досліджень. За допомогою β-спектрометрії в плацентах обстежених жінок обох груп було виявлено накопичення 137Cs з різною активністю. Морфологічне дослідження плацент проводили відповідно до протоколу. Використовуючи мікроскопи Olympus BX51 та Axioskop 40, досліджували ступінь ураження плаценти. Аналіз результатів виявив зв’язок між біохімічними показниками, активністю 137Cs і сценаріями вагітності.
Статистичний аналіз даних проводили за допомогою Microsoft Excel (2016) та кутового перетворення Фішера. Різницю між порівняльними значеннями вважали вірогідною при p < 0,05 (індекс вірогідності більше 95 %).
Дозвіл на проведення досліджень отримано від Комісії з медичної етики ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» (протокол № 3 від 07.06.2017 р.).
НДР «Розробити новітні та вдосконалити існуючі технології діагностики, профілактики та лікування передчасного пе-
реривання вагітності у жінок з невиношуванням з урахуванням паспорта плаценти» (2018-2020 рр.). Шифр ВН.20.00.02.18, № держреєстрації 0118U000039, КПКВ 6561040.
Результати дослідження. Підтверджено, що стан навколишнього середовища відіграє вирішальну роль у патогенезі
невиношування вагітності. Доведено, що дисфункція плаценти, спричинена аномальним окислювальним стресом через дію інкорпорованого 137Cs, призводить до переривання вагітності. В результаті виснаження антиоксидантного резерву знижуються компенсаторні можливості плаценти. Встановлено, що активність у плаценті до 1,0 Бк/кг 137Cs не впливає на перебіг гестації. Компенсаторна здатність плаценти зберігається при накопиченні від 1,1 до 4,4 Бк/кг 137Cs. При цьому можливо пролонгувати вагітність до терміну вчасних пологів. Внутрішнє опромінення з активністю 4,5-10,4 Бк/кг 137Cs викликає пошкодження строми материнської поверхні плаценти і передчасні пологи в терміні 28-36+ 6 тижнів. При цьому новонароджені життєздатні завдяки збереженню компенсаторних реакцій у плаценті. Накопичення понад 10,4 Бк/кг 137Cs спричиняє антенатальну загибель плода та ранні передчасні пологи через пошкодження материнських і плодових структур плаценти. Підвищення вмісту малонового діальдегіду та зниження активності супероксиддисмутази в крові свідчать про тяжкість променевого ураження.
Висновки. Внутрішнє опромінення 137Cs порушує архітектоніку та функціональну спроможність плаценти. Екстремальні ефекти залежать від активності 137Cs, компенсаторних можливостей плаценти і організму вагітної. Морфо-функціональний стан клітинних мембран тісно пов’язаний з перекисним окисленням ліпідів. Збільшення в крові вмісту малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів та вільних SH-груп корелює із тяжкістю променевого ураження. Декомпенсація адаптаційних механізмів системи «мати-плацента-плід» викликає антенатальну загибель плода. Біохімічним підсилювачем радіаційного впливу є активація перекисного окислення ліпідів.

Посилання

Chechuga SB, Nochvina YA, Gamareldin AS. Patogeneticheskaya terapiya nevynashivaniya beremennosti u zhenshchin s gipergomotsisteinemiyey i gestagennoy nedostatochnost’yu [Pathogenetic therapy of miscarriage in women with hyperhomocysteinemia and progesterone deficiency]. Zdorovia zhinky. 2012;5(71):80-85. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2012_5_19 (in Ukrainian)

Sharhorodska YeV, Melenchuk LM. Nevynoshuvannia vahitnosti: suchasnyi pohliad [Miscarriage: a modern view]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2022; 22(2): 116-121. doi: 10.31718/2077-1096.22.2.116 (in Ukrainian)

Vorobiova II, Skrypchenko NIa, Livshyts LA, Zhyvetska-Denysova AA, Pysarieva SP, Tkachenko VB, Rudakova NV, Tolkach SM, Chernenko TS. Imuno-henetychni pidkhody do diahnostyky nevynoshuvannia vahitnosti yak multyfaktorialnoho zakhvoriuvannia (metodychni rekomendatsii) [Immuno-genetic approaches to the diagnosis of miscarriage as a multifactorial illness]. Kyiv. 2016. 36 p. Available from: https://lib.dma.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=616.1%2F.9-06-07%28083.131%29 (in Ukrainian)

Shurpiak SO, Pyrohova VI. Sporadychne ta zvychne nevynoshuvannia – suchasni svitovi pidkhody do diahnostyky ta likuvannia (systemnyi ohliad) [Sporadic and miscarriage – modern world approaches to diagnosis and treatment (system overview)]. Zdorovia zhinky. 2017; 10: 122-127. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2017_10_26 (in Ukrainian)

Garrido-Gimenez C, Alijotas-Reig J. Recurrent miscarriage: causes, evaluation and management. Postgrad. Med. J. 2015;91(1073):151-162. doi: 10.1136/postgradmedj-2014-132672

Frazier T, Hogue CJR, Bonney EA, Yount KM, Pearce BD. Weathering the storm; a review of pre-pregnancy stress and risk of spontaneous abortion. Psychoneuroendocrinology. 2018;92:142-54. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.03.001

Zhivetska-Denisova AA, Vorobiova II, Tkachenko VB, Podolskyi VV, Tykha VG. Platsenta yak dzerkalo vahitnosti (ohliad literatury) [Placenta - mirror of pregnancy (literature review)]. Zdorovia zhinky. 2019; 3: 101-106. Available from: https://med-expert.com.ua/journals/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny/zdorove-zhenshhiny-%e2%84%9602-2019/#dflip-df_23661/101/ (in Ukrainian)

Zhyvetska-Denysova AA, Vorobiova II, Skrypchenko NIa, Zadorozhna TD, Tkachenko VB, Bondarenko YuM, Stryzhak SK. Morfolohichni ta imuno-histokhimichni osoblyvosti poshkodzhennia platsenty vnaslidok inkorporuvannia 137Cs [Morphological and immunohistochemical features of placental damage due to the incorporation of 137Cs]. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 2022; 27:452-472. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-474-494 (in Ukrainian)

Zhyvetska-Denysova AA, Vorobiova II, Skrypchenko NIa, Tolkach SM, Rudakova NV, Bondarenko YuM, Stryzhak SK. Osoblyvosti formuvannia funktsionalnoi systemy «maty-platsenta-plid» pid vplyvom malykh doz radiatsii [Peculiarities of the formation of the functional system “mother-placenta-fetus” by the influence of small doses of radiation]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2022; 4 (46): 21-30. doi: 10.24061/2413-4260.XII.4.46.2022.4 (in Ukrainian)

Romero R, Dey SK, Fisher SJ. Preterm labor: one syndrome, many causes. Science. 2014; 345:760-765. doi: 10.1126/science.1251816

Trydtsiat piat rokiv Chornobylskoi katastrofy: radiolohichni ta medychni naslidky, stratehii zakhystu ta vidrodzhennia: Natsionalna dopovid Ukrainy [Thirty-five years after the Chornobyl disaster: radiological and health consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine]. Kyiv. 2021. 283p. ISBN 978-966-7656-10-2. Available from: https://drive.google.com/file/d/1airZj4IOoX_bv1cisKi2pXRM1fFmdqQT/view (in Ukrainian)

Bazyka DA, Prysiazhniuk AIe. Onkolohichni efekty Chornobylskoi katastrofy u viddalenomu 35-richnomu pislia avariinomu periodi Oncological effects of the Chornobyl disaster in the late 35-years post-accident period]. Zhurnal Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy. 2021; 2: 133-139. doi: 10.37621/JNAMSU-2021-2-7 (in Ukrainian)

Omelianets MI, Khomenko IM. Otsinka stanu normatyvno-pravovoho rehuliuvannia pytan protyradiatsiinoho zakhystu naselennia u zv’iazku z Chornobylskoiu katastrofoiu [Assessment of the state of norm-legal regulation of issues concerning anti-radiation protection of population due to Chornobyl accident]. Medychni perspektyvy. 2011; 1: 104-108. Available from: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=wF8J2pwAAAAJ&citation_for_view=wF8J2pwAAAAJ:eQOLeE2rZwMC (in Ukrainian)

Khomenko IM. Dozy oprominennia ta otsinka zakhodiv radiolohichnoho zakhystu naselennia naibilsh radioaktyvno zabrudnenykh terytorii Ukrainy [Irradiation doses and evaluation of measures of radiological protection of population dwelling in the most radioactively contaminated territories of Ukraine]. Medychni perspektyvy. 2014; 3: 92-96. doi: 10.26641/2307-0404.2014.3.30410 (in Ukrainian)

Korzun VN. Zakhody z minimizatsii dozy vnutrishnoho oprominennia naselennia (ohliad literatury) [Measures for the minimization of inner irradiation dose of the population (literary review)]. Dovkillia ta zdorov’ia. 2012; 2:23-29. Available from: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/env/60-0013.pdf (in Ukrainian)

Pylypenko MI. Radiatsiina medytsyna: navchalnyi posibnyk [Radiation Medicine: textbook for medical students]. Kyiv. Medytsyna. 2013. 224p. Available from: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2847 (in Ukrainian)

Dmytruk SM. Lipidno-lipoproteinovyi obmin v uchasnykiv likvidatsii naslidkiv avarii na Chornobylskii AES (ohliad literatury) [Lipid-Lipoprotein metabolism in clean-up workers of the Chornobyl NPP accident (review)]. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 2012; 17: 379-392. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000399559 (in Ukrainian)

Pasiieshvili LM, Zhelezniakova NM, Pasiieshvili TM. Antyoksydantna systema v normi ta pry patolohii [Antioxidant system: norm and pathology]. Skhidnoievropeiskyi zhurnal vnutrishnoi ta simeinoi medytsyny. 2021; 1:40-46. doi: 10.15407/internalmed2021.01.040 (in Russian)

Zhukov VI, Vasylieva IM, Vinnyk, YuA, Bielievtsov YuP. Stan antyradykalnoho ta antyperekysnoho zakhystu u khvorykh na hastrokantserohenez [State of Anti-Radical and Anti-Peroxide Defense in Patients with Gastrocancerogenesis]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2013;1(104):126-131. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2013_4(1)__27 (in Russian)

Antipkin JuG, Zadorozhnaja TD, Parnickaja OI. Patologija placenty : sovremennye aspekty. [Pathology of placenta: modern aspects]. Kiev. 2016. 127 p. (in Russian)

Korol' TM. Morfohenetychni osoblyvosti fetoplatsentarnoi nedostatnosti (FPN) pry deiakykh zakhvoriuvanniakh u vahitnykh zhinok [Morphogenetic features of fetoplacental insufficiency (FPI) in some diseases in pregnant women]. Visnyk Vinnyts'koho natsional'noho medychnoho universytetu imeni M. I. Pyrohova. 2013;1:241-4. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_1_68 (in Ukrainian)

Pirogova VI, Shurpyak SA, Oshurkevich AA. Terapiya reproduktivnykh narusheniy s pozitsiy preodoleniya oksidativnogo stressa [Therapy of reproductive disorders from the point of oxidative stress overcoming]. Zdorovia zhinky. 2018;10:26-30. doi: 10.15574/HW.2018.136.26 (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Живецька- Денисова, А., Воробйова, І., Лозова, Л., Ткаченко, В., Волошин, О., Толкач, С., Шамаєва, О., & Стрижак, С. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЯК НАСЛІДОК НАКОПИЧЕННЯ 137CS. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 76–83. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.11