ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІСЛЯДИМЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «НЕОНАТОЛОГІЯ»

Ie. Ie. Shunko, O. V. Vorobiova, O. T. Laksha, T. V. Konchakovska, Y. Y. Krasnova, O. E. Kostuk

Анотація


У статті представлено нові сучасні підходи до підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю «Неонатологія». Визначені переваги застосування алгоритмів в процесі навчання, формування мотивацій професійного розвитку та клінічного мислення для забезпечення сучасного професійного рівня фахівця при наданні медичної допомоги новонародженим.

Ключові слова


неонатологія; лікарі-інтерни; клінічне мислення; діагностичний алгоритм; післядипломна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Pedanov IuF, Makulkin RF, Danylenko AI. Alhorytmy zasvoiennia znan' i zdobuttia praktychnykh navychok u systemi morfo-funktsional'nykh nauk u VUZakh I-II rivniv akredytatsii [Algorithms for acquiring knowledce and gaining practical skills in system of teaching morphofunctional sciences in institutions of higher educational establishments of I-II accreditation levels]. Medychna osvita. 2003;1:18-21. (in Ukrainian).

.2 Boichuk AV, Oliinyk NM, Huta VS, Shandrina VS, Koptiuk VI, Malanchyn IM, ta in. Vykorystannia navchal'nykh alhorytmiv dlia pidvyschennia efektyvnosti provedennia praktychnykh zaniat' z akusherstva ta hinekolohii z likariamy internamy [Application of educational algorithms for improvement of efficacy of practical studies in obstetrics and gynaecology with physicians-interns]. Medychna osvita. 2001;4:25-6. (in Ukrainian).

.3 Buhai BH, Andreichyn SM, Chernets TIu, Bilkevych NA, Ruda MM, Vereshchahina NIa, ta in. Kardiotserebrovaskuliarni syndromy: motyvy neobkhidnosti vyvchennia yikh na propedevtytsi vnutrishnikh khvorob [Cardiocerebrovascular syndromes: the reasons of necessity to study them on propaedeutics of internal diseases]. Medychna osvita. 2008;4:38-40. (in Ukrainian).

.4 Volosovets OP. Pytannia yakosti osvity v konteksti vprovadzhennia zasad Bolons'koi deklaratsii u vyschii medychnii shkoli [Some education quality aspects in the context of introducation of bologna declaration bases in higher medical scool]. Medychna osvita. 2005;2:12-6. (in Ukrainian).

.5 Prohorov EV, Vorob'eva OV. Puti sovershenstvovanija kachestva prepodavanija neonatologii studentam 6 kursa pediatricheskogo fakul'teta [Ways to improve the quality of teaching neonatology to VІ-year students of the pediatric department]. Smolenskij medicinskij al'manah. 2015;2:229-31. (in Russian).

.6 Shunko IeIe, Laksha OT, Krasnova IuIu. Pytannia pisliadyplomnoi pidhotovky likariv neonatolohiv na suchasnomu etapi – zabezpechennia yakosti ta efektyvnosti [Questions of postgraduate education of neonatologists on the modern stage – providing of quality and efficiency]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2013;3(2):6-12. (in Ukrainian).

.7 Shunko IeIe, Stratehichni napriamky medychnoi dopomohy novonarodzhenym v Ukraini [Strategic directions of health care for newborns in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2014;4(3):11-4. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.1.23.2017.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ie. Ie. Shunko, O. V. Vorobiova, O. T. Laksha, T. V. Konchakovska, Y. Y. Krasnova, O. E. Kostuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.