DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.5

ЙОДНИЙ СТАТУС ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОРУШЕННЯ ОКИСНОГО МЕТАБОЛІЗМУУ ДІТЕЙЗ ЙОДОДЕФIЦИТНОГО РЕГІОНУ ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ

H. Pavlyshyn, V. Kibar

Анотація


Вступ. Позалікарняна пневмонія є однією з найбільш частих патологій дитячого віку. Тяжкість перебігу цього захворювання у дітей обумовлена супутньою патологією, станом ендокринної та імунної систем організму, особливо серед населення, що проживає в умовах ендемічного дефіциту йоду.

Мета дослідження. Оцінити стан системи антиоксидантного захисту у дітей з негоспітальною пневмонією на тлі йододефіциту в поєднанні з субклітинним розподілом йоду в організмі.

Матеріали та методи.  Обстежено 70 дітей з пневмонією. Досліджували йодну забезпеченість пацієнтів шляхом визначення рівня йодурії, субклітинного розподілу йоду в крові, оцінювали стан системи антиоксидантного захисту, перекисного окислення ліпідів, глутатіону, апоптозу і рівень молекулярних пошкоджень.

Результати та їх обговорення. Ступінь виявленого йододефіциту варіювала відповідно до ступеня тяжкості пневмонії: від помірного (63,8 мкг / л) при пневмонії середнього ступеня тяжкості, до вираженого (36,2 мкг / л – середній ступінь дефіциту йоду) у пацієнтів з важким перебігом захворювання. Встановлено низький вміст органіфікованого йоду (на 12% і 59%,відповідно) і високу концентрацію в крові неорганічного йоду (21% і 48%,відповідно) при пневмонії середньої тяжкості і тяжкої щодо групи контролю.При обстеженні пацієнтів виявлено достовірні зміни системи глутатіону і вільно-радикального окислення, що характеризуються зниженням вмісту відновленого глутатіону на 6,01% і 12,27%, відповідно,  і збільшенням вмісту окисленого глутатіону на 24,12% і 65, 52%, відповідно до ступеня тяжкості пневмонії. Важкий перебіг пневмонії спроводжується зниженням активності супероксиддисмутази, зменшенням редоксіндексу глутатіону на тлі збільшення вмісту оксирадикалів, каспази3, інтенсивного утворення окисної модифікації білків та посилення фрагментації ДНК.

Висновки. Показники окисного стресу, молекулярних пошкоджень та інтенсивність апоптозу у дітей з позалікарняною пневмонією корелюють з тяжкістю захворювання, що поєднується йододефіцитом. Ступінь йодного дефіциту достовірно вищий у дітей з тяжкою пневмонією.


Ключові слова


позалікарняна пневмонія; йододефіцит; субклітинний розподіл йоду; окисний стрес; апоптоз; цитотоксичність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


End preventable deaths: Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea. World Health Organization/The United Nations Children’s Fund (UNICEF); 2013.

Reshetar, D.V. Negospіtal'nі pnevmonії: dejakі aspekti patogenetichnih mehanіzmіv rozvitku [Community acquired pneumonia: some aspects of pathogenic mechanisms]. Scientific bulletin of Uzhhoroduniversity, series «Medicine». 2015;51(1):246‒253. (in Ukranian)

Mamenko, M.E. Profіlaktika jododefіcitnih zahvorjuvan': shho maє znati ta mozhe zrobiti pedіatr і lіkar zagal'noї praktiki? (Klіnіchnіrekomendacії). [Prevention of iodine deficiency: what should a pediatrician and general practitioner know and be able to do? (Clinical recommendations)] Sovremennaja pediatrija [Modern pediatrics]. 2017;82(2):8‒16. (in Ukranian)

Zimmermann MB., Andersson M. Update on iodine status worldwide. CurrOpinEndocrinol Diabetes Obes. 2012;19:382–387.

Zhiyou C., Liang-Jun Y. Protein oxidative modifications: beneficial roles in disease and health. J BiochemPharmacol Res. 2013;1:15–26.

Raia P., Parrishc M., Tay IJ. Streptococcus pneumoniae secretes hydrogen peroxide leading to DNA damage and apoptosis in lung cells. PNAS. 2015;6:E3421–E3430.[Electronic resource].–Access mode: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1424144112 (accessed 27 January 2018)

Gamcsik MP., Kasibhatla MS., Teeter SD.,Colvin OM. Glutathione levels in human tumors. Biomarkers. 2012;17(8):671-691.

Nakaz MOZ Ukraїni vіd 13.01.05 № 18 Pro zatverdzhennja Protokolіv nadannja medichnoї dopomogi dіtjam za specіal'nіstju «Ditjachapul'monologіja» [Order of МОH of Ukraine from 13.01.05 № 18 About claim of Protocols of grant of medicare to the children after speciality the "Child's pulmonology"]. Retrieved from: http://www.moz.gov.ua (in Ukrainian)

Majdannyk V.G., Jemchyns'ka Je.O. Klinichni nastanovy z diagnostyky ta likuvannja pozalikarnjanoi' pnevmonii' u ditej z pozycii' dokazovoi' medycyny.[Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia in children from the point of view of evidence-based medicine].Kyiv, 2014. 43 p. (in Ukranian)

Assessment of iodine deficiency diseases and monitoring their elimination: a guide for program managers. ‒ 3rd edition. Kyiv: "K.I.S."; 2008. 104 p.

Shіdlovs'kij V.O., Stoljar O.B., Osadchuk D.V. ta іn.;Deklaracіjnij patent nakorisnu model'. Method for determining the concentration of iodine in a biosubstrate. UA patent 45332. 2009 Nov 10. (Ukranian)

Falfushynska H., Gnatyshyna L., Shulgai A. Oxidative stress in human thyroid gland under iodine deficiency nodular goiter: from harmless to hazard depending on copper and iodine subcellular distribution. International Journal of Medicine and Medical Research. 2015;1(1):5-11.
Copyright (c) 2018 H. Pavlyshyn, V. Kibar

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.