DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.4.22.2016.2

АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕЇН У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТЯЖНИМИ ЖОВТЯНИЦЯМИ

O. Yablon, O. Mazur

Анотація


Вступ. До факторів, які можуть впливати на розвиток затяжної жовтяниці новонароджених, які знаходяться на грудному вигодовуванні, відноситься підвищений вміст альфа-фетопротеїну (АФП) сироватки крові. АФП – ембріональний глікопротеїн, зв'язує і транспортує безліч лігандів, таких як білірубін і поліненасичені жирні кислоти. Проте, механізм підвищення АФП у новонароджених із затяжною жовтяницею залишається відкритим.
Мета: Визначення вмісту альфа-фетопротеїну сироватки крові у новонароджених із затяжною жовтяницею, які знах одилися на гр удному вигодовуванні.
Матеріали і методи. Було обстежено 53 дитини, які знаходилися на стаціонарному лікуванні з приводу затяжної жовтяниці новонароджених. Діти були розподілені на групи в залежності від тривалості жовтяниці. До I групи увійшло 22 дитини із тривалістю жовтяниці більше 1 місяця, до II групи увійшло 18 дітей із тривалістю жовтяниці до 1 місяця, III групу (порівняння) склали 13 дітей із фізіологічною жовтяницею новонароджених. Всі діти знах одилися на гр удному вигодовуванні.
Результати та їх обговорення. При біохімічному дослідженні крові у дітей I і II групи відмічалось підвищення рівня загального білірубіну сироватки крові за рахунок його непрямої фракції: середнє значення загального білірубіну сироватки крові у дітей I групи становило 264,9 ± 15,5 мкмоль/л; II групи – 285,2 ± 12,8 мкмоль/л, що достовірно перев ажало показники дітей гр упи порівняння - 185,2 ± 6,3 мкмо ль/л (р <0,05). Вміст АФП сироватки крові був підвищеним у всіх групах дітей, залучених у дослідження. Так, в I групі вміст АФП у середньому склав 811,12 ± 28,56 нг/мл; в II групі – 763,1 ± 28,4 нг/мл, що достовірно перевищувало значення АФП дітей гр упи порівняння (р<0,05). У кожної третьої дитини із затяжною жовтяницею відмічався підвищений рівень печінкових трасаміназ. Так, діти із затяжною жовтяницею та підвищеним показником печінкових трансаміназ: АлАТ в середньому був в межах 47,5 ± 6,3 Од/л; АсАТ 64,7 ± 13,7 Од/л, мали показники АФП достовірно вищі - АФП - 793,5 ± 31,5 нг/мл, тоді як у дітей з низькими транс аміназами показник АФП був 700,9 ± 33,7 нг/мл (р<0,05).
Висновок. Отримані дані свідчать про те, що у дітей із найбільш тривалим перебігом жовтяниці спостерігався максимальний показник альфа-фетопротеїну сироватки крові, що свідчить про роль пошкодження гепатоцитів у гене зі затяжної жовтяниці новонароджених. У дітей із підвищеними рівнем печінкових трансаміназ вміст альфа-фетопротеїну був достовірно вищим.


Ключові слова


затяжна жовтяниця; новонароджені; білірубін; печінкові трансамінази; альфа-фетопротеїн

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Finni K, Simila S, Koivisto M et al. Cholic acid, chenodeoxycholic acid, alpfa-1-fetoprotein and alpha-1- antitripsin serum concentrations in breast-fed infants with prolonged jaundice. Eur J Pediatr. 1982;138:53–55.

.2 Gitlin D, Perricelli A et al. Synthesis of alpha-fetoprotein by liver, yolk sac, and gastrointestinal tract of the human conceptus. Cancer Res. 1972;32:979–982.

.3 Mizejewski GJ. Levels of alpha-fetoprotein during pregnancy and early infancy in normal and disease states. Obstet Gynecol Surv. 2003;56:804–826.

.4 Everman DB, Shuman C, Dzolganowski B et al. Serum α-fetoprotein levels in Beckwith–Wiedeman syndrome. J Pediatr. 2000;137:123–127.

.5 Cassinat B, Guardiola P, Chevret S et al. Constitutive elevation of serum alpha-fetoprotein in Fanconi anemia. Blood. 2000;96:859–863.

.6 Jorgensen MH, Ott P, Juul A et al. Does breast feeding influence liver biochemistry? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;37:559–565.

.7 Ohama K, Nagase H, Ogino K et al. Alpha-fetoprotein (AFP) levels in normal children. Eurj Pediatr Surg.1997;7:267–269.

.8 Deutsch HF. Chemistry and biology of alpha-fetoprotein. AdvCancer Res. 1991;56:253–312.

.9 Manganaro R, Marseglai L, Mami C et al. Serum alpha-fetoprotein (AFP) levels in breastfed infants with prolonged indirect hyperbilirubinemia. Early Human Development. 2008;84:487–490.
Copyright (c) 2017 O. Yablon, O. Mazur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.